Ginkgo Zorgprojecten is per juni 2019 uitgeschreven bij de KvK

Contact
luciatielen@gmail.com

Nieuw adres:
Kolonieweg 2d

3768 EX Soest

Ginkgo publicatie overzicht


Mantelzorg algemeen

Methode familiezorg op de driesprong van theorie, beleid en praktijk
Onderzoek en implementatie - Lucia Tielen, Expertisecentrum Familiezorg, Provincie Noord-Brabant en Tranzo, Academische Werkplaats Ouderenbeleid en Familiezorg (Universiteit van Tilburg), 2010
Onderzoek naar de invoering van de methode familiezorg binnen welzijns- en zorgorganisaties, binnen het gezondheidszorgonderwijs of het Wmo-beleid van de gemeente. Met veel praktische voorbeelden en informatie, zoals over het effect, de kosten en de manier van invoeren.

De brochure is te downloaden via de website van het Expertisecentrum Familiezorg: www.expertisecentrumfamiliezorg.nl. Meer informatie bij Klaartje van Montfort: kvanmontfort@exfam.nl

 

Het sinaasappelstadium voorbij. Vier portretten over leven met een partner of ouder na een CVA
Boek - Door Jolanda Keesom en Lucia Tielen, De Nederlandse CVA-vereniging 'Samen Verder" en Revalidatiecentrum De Hoogstraat, 10 november 2006
In dit boekje komen vier familieleden van een CVA-getroffene aan het woord: een echgenote die thuis voor haar man zorgt, een echtgenoot van een vrouw die in een verpleeghuis verblijft, een jonge dochter die nog thuis woont en een volwassen dochter die haar ouders op afstand steunt. Op hun verhalen reageren deskundigen vanuit verschillende disciplines en ervaringen. Elk portret eindigt met een aantal ingredienten voor steun en hulp aan mantelzorgers om greep te krijgen op de situatie. Klik hier voor meer informatie

 

Mantelzorg van morgen: tweedeling of evenwicht tussen werk en zorg?
Artikel - Door J. Keesom, I. Vollenga, L.M. Tielen en M.S.H. Duijnstee, Handboek Zorg Thuis, aanvulling 4/9, B 1.3-1 - B.1.3-19
Artikel over de toekomst van de mantelzorg. Vier toekomstbeelden bieden een kader om huidige en toekomstige beleidsmaatregelen op hun gevolgen voor de mantelzorg te kunnen beoordelen.

 
Mantelzorgondersteuning in perspectief. De bijdrage van de thuiszorg aan de ondersteuning van mantelzorgers.
Artikel - Door L.M. Tielen, M. Morée, M.S.H. Duijnstee, Aanvulling 85, december 2003
Artikel in Handboek Handicap en Chronische Ziekte, Maarssen: Elservier gezondheidszorg, IV-2-1-1 - IV-2-1-29
 
Mantelzorgondersteuning in perspectief. De bijdrage van de thuiszorg aan de ondersteuning van mantelzorgers
Artikel - Door L.M. Tielen, M. Morée, M.S.H. Duijnstee, Maarssen: Elsevier, Handboek Zorg Thuis, oktober 2003, B 1.1, p. 1 - 26
Overzichtsartikel over mantelzorg.
 
Mantelzorgondersteuning op gemeentelijk niveau. Gemeente Doetinchem
Deelonderzoeksrapport - Door Tielen, L.M., Schreuder Goedheijt, T., 2002
Utrecht: NIZW
 
Mantelzorgondersteuning op gemeentelijk niveau. Gemeente Leeuwarden.
Deelonderzoeksrapport - Door L.M. Tielen, 2002
Utrecht: NIZW
 
Mantelzorgondersteuning op gemeentelijk niveau. Eindverslag van een onderzoek naar het bereiken van mantelzorgers door gemeentelijke overheden en instellingen
Onderzoeksrapport - Door Schreuder Goedheijt, T. (eindred.), 2002
Utrecht: NIZW
 
De toekomst van de mantelzorg
Artikel - Door Vollenga, I., Duijnstee, M., Tielen, L.M., Keesom, J., 2001
Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg. 55, oktober 2001
 
Mantelzorg van morgen, een verkenning van toekomstbeelden
Boek - Door Vollenga, I., Tielen, L.M., Duijnstee, M., Keesom, J., 1998
Utrecht: NIZW, 2001
Jonge Mantelzorgers
Mensbeelden, oefening in interprofessioneel werken
Boek - Deirdre Beneken genaamd Kolmer (red.), Suzan Brukx, Matthijs Fleurke, Jolanda Keesom, Kitty Martens, Lucia Tielen, Dorien Voskuil. (2017). Bussum: Uitgeverij Coutinho
Interprofessioneel werken is een nieuwe ontwikkeling waarbij welzijnsprofessionals, sociale professionals en zorgprofessionals met elkaar samenwerken. Door situaties vanuit diverse disciplines, invalshoeken en professies te benaderen, ontstaat een integraal mensbeeld. Dat omvat meer dan het delen van opvattingen en waarden. Het betekent ook dat je als professional open staat om de ander te willen begrijpen, samen situaties kritisch kunt beschouwen en samen tot onderbouwde keuzes komt. Daarmee verwerf en deel je kennis over verschillende beroepssituaties en de daarbij behorende zorgverantwoordelijkheid.
Dit boek is een oefening om de dialoog te leren voeren over mensbeelden. Het is een eerste stap om interprofessioneel te leren werken. Aan vijf professionals uit verschillende disciplines is gevraagd te reageren op een situatie van een jonge mantelzorger. Verschillende perspectieven geven de lezer een beeld van de invloed die denkkaders hebben op het interprofessioneel handelen. Door het afwegen van verschillende opties en die gezamenlijk te bespreken, komen professionals tot zorgvuldig onderbouwde keuzes die recht doen aan zorgvragers en mantelzorgers in hun zorgsituatie.

Zie: www.coutinho.nl
 
Perspectieven op goed ouderschap bij ziekte en zorg
Boek - Lucia Tielen en Deirdre Beneken genaamd Kolmer, Uitgeverij Eburon, 2015
Wat is goed ouderschap in gezinnen waarin sprake is van ziekte en zorg? In dit boek worden opvattingen weergegeven van zieke ouders, hun kinderen, beroepskrachten en overheden over goed ouderschap bij langdurige ziekte. De diversiteit aan opvattingen wordt gekleurd door perspectieven op ziek-zijn en verantwoordelijkheid voor de situatie die de ziekte met zich meebrengt. Er is geen eensluidende visie op goed ouderschap bij ziekte en zorg, maar wel een gedeelde wens: een normaal gezinsleven waarin kinderen gewoon kind kunnen zijn. Maar wat is normaal en wat is afwijkend? Dit boek zet aan tot een dialoog over grondslagen van ouderschap en opvoeding bij ziekte en zorg. Er is aandacht voor trage vragen, waar ouders en kinderen die leven met ziekte en zorg, dagelijks mee te maken hebben. Klik hier voor de inhoudsopgave.

Het boek is te bestellen bij www.eburon.nl en www.bol.com (ook als e-book).
 
Jonge mantelzorgers verdienen preventieve aandacht
Artikel - Lucia Tielen en Joke van Wieringen in Bij de Les, oktober 2012, p. 32 - 35
Klik hier voor het pdf-berstand. Kinderen die opgroeien met een ziek gezinslid vervullen uiteenlopende taken bovenop die van een gewoon kind. Het maakt ze relatief vroeg zelfstandig en handig, maar de negatieve gevolgen overheersen. Een systematische preventieve aanpak op school kan onderprestatie en schooluitval voorkomen.
 
Het kind van een zieke ouder. Vragenlijst brengt risicokinderen in beeld bij hulpverleners.
Dominik Sieh, Anne Visser-Meily, Lucia Tielen, Anne Marie Meijer (januari 2013). Medisch Contact, jrg 68, 17 januari, p. 156-157.
Heeft vader of moeder een chronische aandoening, dan is het kind een risicokind. Gelukkig is er een screeningsinstrument om deze kinderen op te sporen, zodat ze vroegtijdig kunnen worden bijgestaan.
 
Kinderen en jongeren met een langdurig ziek gezinslid in Nederland: aantallen en enkele kenmerken
Artikel met onderzoeksresultaten - Alice de Boer, Debbie Oudendijk en Lucia Tielen, TSG Forum Online; 90: 167-170
De Boer, Oudijk en Tielen deden onderzoek naar jonge mantelzorgers: kinderen die opgroeien met een gezinslid dat langdurig ziek is. Hierbij is gelet op de vraag om hoeveel jeugdigen het gaat, en waarin ze verschillen van leeftijdgenoten. Het blijkt om een grote groep te gaan: 450.000 jongeren hebben een langdurig zieke huisgenoot, meestal een van hun ouders. dat betreft 12% van de 5 tot 23 jarigen.

Jongeren uit lage sociaal economische groepen, eenoudergezinnen en van allochtone afkomst zijn oververtegenwoordigd. De culturele participatie van deze groep blijft achter bij die van leeftijdgenoten, maar ze doen vaker aan sport in verenigingsverband. Ze hebben net zo vaak als andere jongeren een (bij)baantje.

De auteurs concluderen dat de verschillen in participatie al met al niet zo groot lijken. Een kanttekening hierbij is dat het effect op sociale participatie mogelijk groter uitvalt als ook gekeken wordt naar het al dan niet geven van mantelzorg. De beschikbare gegevens lieten echter niet toe om dit aspect nader te onderzoeken.

Het artikel is desgewenst op te vragen bij Lucia Tielen: info@ginkgozorgprojecten.nl
 
Aandacht voor jonge mantelzorgers; een handreiking voor vo en mbo bij de begeleiding van overbelaste leerlingen
Handreiking - Lucia Tielen en Saskia van Schaik, GG&GD Utrecht, afdeling gezondheidsbevordering en Epidemiologie, januari 2011
De handreiking voor vo en mbo biedt een praktisch kader voor een systematische manier van werken om jonge mantelzorgers op vo-scholen en mbo-opleidingen preventieve steun te bieden. De handreiking bestaat uit een deel voor het management, over visie, strategie en taken van de school. Voor het interne zorgteam en de mentoren of loopbaanbegeleiders zijn er praktische richtlijnen in de omgang met jongeren en hun ouders. Er is een cd-rom met allerlei hulpmiddelen, zoals een sociale kaart en teksten voor de leerlingen over hulp vragen op school.

De handreiking is ontwikkeld samen met drie pilotscholen en diverse zorgcoordinatoren en mentoren.

De handreiking is te downloaden van de website www.utrecht.nl/mantelzorg. Meer informatie bij Petra Welboren van de GG&GD Utrecht: P.Welboren@utrecht.nl
 
Opgroeien met zorg. Werkwijze voor het herkennen, erkennen en helpen van jonge mantelzorgers
Beleidsadvies – Door AJN en Mezzo. Gebaseerd op de notitie Opgroeien met zorg. Bouwstenen voor een landelijk werkkader, Lucia Tielen, oktober 2009 (i.o.v. AJN en Mezzo). Bunnik: Mezzo, april 2010 Opgroeien met zorg is een werkwijzer voor alle professionals in de gezondheidszorg, onderwijs en welzijn die te maken hebben met kinderen en jongeren die opgroeien met zorg. En voor beleidsmakers bij de (lokale) overheid die in voorwaardescheppende sfeer actief zijn. De publicatie is gebaseerd op relevante richtlijnen en vakliteratuur en op de uitkomsten van gesprekken en groepsbijeenkomsten met landelijke partners: GGD Nederland, GGZ Nederland, RIVM centrum Jeugdgezondheid, ActiZ, NHG, Trimbos Instituut en NJi.

De publicatie is hier te downloaden. Meer informatie via www.mezzo.nl
 
Jongeren die opgroeien met een langdurig ziek, gehandicapt of verslaafd familielid: reden tot zorg
Artikel – Door AEM van den Einde-Bus, JEJ Goldschmeding, LM Tielen, FG de Waart, PM van de Looij-Jansen, In: TSG, jrg 88, nr 2, 2010, p 79 – 88 Uit de jeugdmonitor 2004-2005 van de GGD Rotterdam-Rijnmond regio onder ruim 10.000 jongeren op het voortgezet onderwijs blijkt 29% aan te geven op te groeien in een gezin met een langdurig ziek, verslaafd of gehandicapt familielid. Deze jongeren rapporteren significant vaker een minder goede ervaren gezondheid, psychische problemen, suicidegedachten en – pogingen, alcohol- en marihuanagebruik, spijbelen, schoolverzuim door ziekte en meer problemen thuis.
De onderzoeksresultaten leiden tot de conclusie dat deze groep jongeren moet worden beschouwd als een risicogroep. De jeugdgezondheidszorg is vanwege de vaste contactmomenten een unieke setting om op gestructureerde wijze mogelijke problemen bij deze groep vroegtijdig te signaleren en ondersteuning te bieden.

Download hier de publicatie
 
Passende preventieve steun voor (dreigend) overbelaste jongeren
Achtergrondartikel – Lucia Tielen, Elize Lam, Jolanda Keesom, Ginkgo Zorgprojecten, 1 januari 2010
Achtergrondinformatie bij de Sociale kaart (dreigend) overbelaste jongeren. Over steun bieden aan jongeren die overbelast zijn of dreigen te raken als gevolg van een zorgsituatie thuis met een ouder, broer of zus met een lichamelijke ziekte, psychische ziekte en/of verslaving. Download hier de publicatie
 
Sociale kaart (dreigend) overbelaste jongeren
Sociale kaart – Lucia Tielen, Ginkgo Zorgprojecten, 1 januari 2010
Overzicht van verschillende preventieve interventies voor 10 – 18 jarigen die thuis opgroeien met een ouder, broer of zus met een lichamelijke ziekte, psychische ziekte en/of verslaving. Download hier de publicatie
 
Signalen overbelasting jonge mantelzorgers basisonderwijs (BO)
Ginkgo Zorgprojecten en Mezzo, 2009
Download hier de publicatie
 
Signalen overbelasting jonge mantelzorgers voortgezet onderwijs (VO)
Ginkgo Zorgprojecten en Mezzo, 2009
Download hier de publicatie
 
Opgroeien met zorg
Voorzet voor een landelijk werkkader voor een systematische aanpak van signalering, steun en hulp voor jongeren die opgroeien met ouders, broers of zussen met een chronische ziekte of handicap – Door: Lucia Tielen, in opdracht van Mezzo en AJN, december 2008
Deze voorzet voor een landelijk werkkader Opgroeien met zorg is een initiatief van Mezzo (landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg) en AJN (Artsen [vereniging] Jeugdgezondheidszorg Nederland).
 
Factsheet Jongeren met een langdurig ziek familielid
Factsheet – Door GG&GD Utrecht, unit Epidemiologie en Informatie en Ginkgo Zorgprojecten, augustus 2008
Resultaten van de analyse van de Utrechtse Jeugdmonitor naar de omvang en aard van de problematiek van jongeren met een langdurig ziek familielid, ook wel jonge mantelzorgers genoemd. Download hier de factsheet.
 
Agenda Max Laadvermogen
Onderzoeksrapport – Door Lucia Tielen (Ginkgo Zorgprojecten) en Petra Welboren (afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht, augustus 2008
Resultaten van een onderzoek naar preventieve steun aan jonge mantelzorgers in Utrecht
 
Max jij ook? Lesbrief voor leerkrachten van groep 7/8 van het basisonderwijs
Lesbrief/CD en DVD – Lucia Tielen en Chris van Faassen, Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid, maart 2008
De lesbrief is een handreiking voor leerkrachten van groep 7 en 8 van het basisonderwijs die in de klas met de leerlingen in gesprek willen gaan over wat een Max is en hoe het is om een Max te zijn. De lessen bieden de Maxen in de klas herkenning en erkenning. Klasgenoten leren hoe zij een Max tot steun kunnen zijn. Een Max is een jongeren die opgroeit met een langdurig ziek of gehandicapt familielid. De naam Max verwijst naar de maximale belasting die jongeren met een ziek familielid kunnen dragen.
De DVD met beeldopnamen van de theatervoorstelling Iedereen heeft een rugzak maakt deel uit van de lesbrief evenals de werkbladen en het kwartetspel.
Van de lesbrief bestaat een schriftelijke versie en een versie op CD-rom.
Meer informatie bij Gwen van der Meer van het BCG.
 
Kinderen van CVA-patiënten
Artikel – Door Anne Visser-Meily, Katrien Luijkx, Lucia Tielen. TvZ, jrg 118, nr 1, januari 2008, p. 41-43
Kinderen van CVA-patiënten lopen een aanzienlijke kans op verstoring van hun normale ontwikkeling. Een systematische, preventieve aanpak kan voorkomen dat deze kinderen problemen ontwikkelen door chronische stress. Doorvoor is een protocol ontwikkeld dat door het behandelteam in het revalidatiecentrum toegepast kan worden. Het protocol is hier te downloaden.
 
Wat zit er in jouw rugzak? Een vraaggerichte methode voor het werken met jonge mantelzorgers
Werkboek/CD en DVD – Lucia Tielen, Chris van Faassen en Henry Kalb, Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid, september 2007
Het werkboek beschrijft hoe professionals en informele werkers in de zorg voor jonge mantelzorgers op een vraaggerichte wijze met de jongeren een theatervoorstelling kunnen maken. De ontwikkelde methode is gebaseerd op de ervaringen van het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid. Bij het werkboek – dat op CD staat met alle bijlagen, zoals een krant en een manifest – hoort de beeld-en geluidsopname van de thetarevoorstelling Iedereen heeft een rugzak op 26 maart 2007 in theater Avenue te Breda.
Meer informatie bij Chris van Faassen van het BCG.
 
Meer aandacht voor de kinderen
Artikel – Door Lucia Tielen, Anne Visser-Meily en Katrien Luijck, Revalidatie Magazine, jrg 13, nr 3, september 2007, p. 18 - 19
Het protocol Aandacht en steun voor jonge kinderen van CVA-patiënten in het revalidatiecentrum is ook bruikbaar voor kinderen van mensen die om andere reden moeten revalideren. Met tips voor het maken en invoeren van een protocol. Meer informatie bij Ginkgo Zorgprojecten en download het artikel.
 

Inhoudelijke evaluatie leskoffer Zorro en brochure Jong en (on)bezorgd
Rapport - Door L.M. Tielen, Mezzo, maart 2007
Evaluatie van de leskoffer Zorro, zorg rondom ons onder de afnemers van de leskoffer. Tevens evaluatie van de publicatie Jong en (on)bezorgd onder enkele ouders van kinderen met een langdurig ziek familielid. Klik hier voor meer informatie

 

Aandacht en steun voor jonge kinderen van CVA-patienten in het revalidatiecentrum
Rapport - Door Katrien Luijkx, Anne Visser, Lucia Tielen, IVA, maart 2007
Ontwikkeling van een protocol. Dit protocol is te downloaden van de website ginkgozorgprojecten.nl Klik hier voor meer informatie

 

Conferentie Max. Laadvermogen, 7 februari 2006 in Ede
Bijeenkomst - Door L.M. Tielen, 2006
Op 7 februari 2006 vond in Ede de conferentie Max Laadvermogen plaats. Op de website vindt u het verslag van de conferentie met o.a. de toespraak van staatssecretaris C. Ross, de inleidingen van Lucia Tielen en drie videoboodschappen, de flaps van de Open Space, het manifest en enkele foto’s. Tevens kunt u de gepubliceerde krantenartikelen downloaden. Klik hier voor meer informatie

 

Het sinaasappelstadium voorbij. Vier portretten over leven met een partner of ouder na een CVA
Boek - Door Jolanda Keesom en Lucia Tielen, De Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en Revalidatiecentrum De Hoogstraat, 2006
Een van de portretten is van Maaike, een dochter van 19. Op haar 17de kreeg haar vader een beroerte. Ze vertelt wat dit voor haar betekende. Enkele deskundigen reageren op haar verhaal. Het portret wordt afgesloten met tips voor steun en hulp aan kinderen van CVA-getroffenen. Klik hier voor meer informatie

 

Jongeren met een langdurig ziek familielid, projectverslag
Rapport - Door L.M. Tielen, Ginkgo Zorgprojecten, GGD Rotterdam en omstreken, cluster jeugd, juli 2006 Klik hier voor meer informatie

 
Mama is altijd ziek
Artikel - Door Elly Welgraven, Groter groeien, nr. 6, juni 2006, p. 40 - 45
Casus en interview met Lucia Tielen over jonge kinderen die opgroeien met een zieke ouder
 

WMO geen oplossing voor jonge mantelzorger
Artikel - Door Bram Peeters, PSY, tijdschrift over geestelijke gezondheidszorg, jrg 10, nr 4, 31 maart 2006
Interview met Lucia Tielen van Ginkgo Zorgprojecten en Martijn Bool van het Trimbos-instituut over de WMO en jonge mantelzorgers. Klik hier voor meer informatie

 

WMO voldoet niet voor jonge mantelzorgers
Artikel - Door Dick Duynhoven, Diagonaal, magazine voor VWS medewerkers, nr 3, maart 2006
Dick Duynhoven interviewt Lucia Tielen naar aanleiding van de conferentie Max Laadvermogen over het VWS-beleid. Zij stelt dat de WMO onvoldoende garanties biedt voor aandacht voor jonge mantelzorgers. Klik hier voor meer informatie

 
Je bent jong en je zorgt thuis
Artikel - Door Annemiek Velenturf, Algemeen Dagblad, 6 februari 2006
Interview met o.a. Lucia Tielen naar aanleiding van de conferentie Max Laadvermogen.
 
"s Avonds stop ik mama in bed'
Artikel - Door Galiene gerritsen, Nederlands Dagblad, 21 januari 2006
Interview met o.a. Lucia Tielen.
 
Kind als mantelzorger
Artikel - Door Marie -Therese Roosendaal, De Telegraaf, 4 februari 2006
Interview met Lucia Tielen naar aanleiding van conferentie Max Laadvermogen.
 
Onbegrip voor kinderen
- Door Carolien Stam, Zorg + Welzijn, 1 maart 2006, jrg. 12, nr. 3, p. 30 - 31
Carolien Stam interviewt Lucia Tielen over jonge mantelzorgers naar aanleiding van de conferentie Max Laadvermogen op 7 februari 2006.
 

Jong en (on)bezorgd, steun aan kinderen met een langdurig ziek en gehandicapt familielid
Boek - Door Nel Kleverlaan en Lucia Tielen, Mezzo en CG-Raad, 2006 Klik hier voor meer informatie

 
Soms wordt het Petra wel eens te veel
Artikel - Door Nanette Catoen interviewt Lucia Tielen, NRC, zaterdag 7 januari 2006
Naar schatting tussen de 250.000 en 500.000 kinderen onder de twintig helpen in het gezin. Vijf tot tien procent van deze 'jonge mantelzorgers' wordt geremd in zijn ontwikkeling. Dit blijkt uit cijfers van Lucia Tielen. Zij organiseert een conferentie over jonge mantelzorgers en zal begin februari een manifest aanbieden aan staatssecretaris Ross-van Dorp (CDA).
 

Lucia Tielen: aandacht voor jeugdige mantelzorgers kan veel ellende voorkomen
Artikel - Door CG-Raad interviewt Lucia Tielen, CG-Raad Nieuws, jrg. 5, nr. 6, december 2006, p. 8
Interview naar aanleiding van het project Mijn zorg! Over kinderen die zorgen. Klik hier voor meer informatie

 

Zorgen delen kan zorgen schelen
Folder - Door Kees Opmeer, November 2005, o.a. project Mijn zorg! Over kinderen die zorgen
Folder voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs over zorgen voor een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid. Folder maakt deel uit van de leskoffer Zorro, zorg rondom ons. Klik hier voor meer informatie

 

Zorro-bordspel
Bordspel - Door L.M. Tielen, November 2005, project Mijn zorg! Over kinderen die zorgen
Bordspel behorend bij de leskoffer Zorro, zorg rondom ons (groep 7 en 8 van het basisonderwijs). Met diverse soorten opdrachten op gebied van zorgen voor een naaste. Klik hier voor meer informatie

 

Handleiding bij de leskoffer Zorro, zorg rondom ons. Onderwijsprogramma voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
Cursusboek - Door L.M. Tielen, November 2005, LOT, Vereniging van Mantelzorgers, Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland, Steunpunt Mantelzorg Almere, Ginkgo Zorgprojecten
Dit onderwijsprogramma voor leerlingen van groep 7 en 8 gaat in op de thema's zorgen, steun vragen en steun geven en omgaan met mensen die anders zijn door ziekte, handicap of verslaving. Dit programma heeft het doel de sociale competenties van leerlingen te vergroten. De handleiding maakt deel uit van de leskoffer, met alle materialen die nodig zijn voor een lessenserie, project of losse lessen. Klik hier voor meer informatie

 

Kinderen die zorgen. Infoblad voor beroepskrachten in onderwijs, zorg en welzijn
Factsheet - Door Lucia Tielen, Alice van Laar, Annemieke de Vries, november 2005, project Mijn zorg! Over kinderen die zorgen
Factsheet over jonge kinderen (tot 12 jaar) die opgroeien met ziekte en handicap in het gezin. Factsheet maakt deel uit van de leskoffer Zorro, zorg rondom ons. Klik hier voor meer informatie

 

Sociale kaart 'Jongeren met een langdurig ziek of gehandicapt familielid'
- Door L.M. Tielen, Utrecht, 2005
Sociale kaart voor verschillende vormen van steun en hulp aan kinderen en jongeren met ouder, broer of zus met: - chronische lichamelijke ziekte; - chronische psychische ziekte; - verslaving. De sociale kaart is te verkrijgen bij de servicedesk van LOT / Xzorg in Bunnik (tel. 030 - 6592222). Klik hier voor meer informatie

 

Hallo, ik ben er ook nog!
Artikel - Door Anneke van de Kieft, Psoriasis, jrg. 26, nr. 3, juni 2005, p. 28 - 29
Interview met Lucia Tielen over kinderen die opgroeien met een familielid met een chronische ziekte, handicap of andere beperking. Klik hier voor meer informatie

 

Factsheet Jongeren met een langdurig ziek familielid
- Door GGD Rotterdam e.o. i.s.m. L.M. Tielen, GGD Rotterdam e.o., november 2004
Factsheet in kader van het project Jongeren met een langdurig ziek familielid. Klik hier voor meer informatie

 
Heeft het revalidatieteam een rol in het begeleiden van kinderen van ouders met een ernstige chronische ziekte?
Artikel - Door Anne Visser-Meily, Lucia Tielen, Marcel Post, AnneMarie Meijer, Eline Lindeman, In: Wetenschappelijk onderzoek: nuttig voor de CVA revalidatie. Werkgroep CVA Nederland, 9 oktober 2004, p. 35-45
 
'Waar is mijn vader gebleven?' Ondersteuning van kinderen van ouders met een beroerte
Artikel - Door Anne Visser-Meily en Lucia Tielen, In: Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, nr. 5, oktober 2004, p. 20-23
 

Zorg voor de mantelzorg
Rapport - Door Drs. Anne Visser-Meily, dr. Caroline van Heugten, Nederlandse Hartstichting, Den Haag, juli 2004
Richtlijnen en aanbevelingen ter ondersteuning van mantelzorgers van CVA-patienten die in een revalidatiecentrum verblijven. Er is een aparte richtlijn (2.12, p. 47 - 51) voor jonge kinderen. Dit hoofdstuk is mede geschreven door Lucia Tielen van Ginkgo Zorgprojecten. Klik hier voor meer informatie

 
Heeft het revalidatieteam een rol in het begeleiden van kinderen van ouders met een ernstige chronische ziekte? Ervaringen vanuit het FuPro-CVA-Mantelzorg onderzoek.
Artikel - Door Anne Visser-Meily, Lucia Tielen, Marcel Post, AnneMarie Meijer, Eline Lindeman, Revalidata 119, juni 2004, p 20 - 25
 

Begeleiding van het Mantelzorgspel Jonge mantelzorgers
- Door L.M. Tielen, A. van Laar, 2003
Tips en antwoorden op de aanvulvragen, stellingen en kennisvragen van het mantelzorgspel (ten behoeve van workshop op 24 november 2003, project Jongeren zorgen van ICARE en steunpunten mantelzorg Drenthe. Klik hier voor meer informatie

 

Er zijn! Over de rol en mogelijkheden van beroepskrachten in de thuissituatie van gezinnen met een chronisch zieke
- Door L.M. Tielen, 2003
Lezing op 24 november 2003 te Hoogeveen in het kader van het project Jongeren zorgen van ICARE en steunpunten mantelzorg Drenthe. Klik hier voor meer informatie

 

Integraal werkplan 'Jongeren met een langdurig ziek familielid'
- Door L.M. Tielen, In opdracht van GGD Rotterdam e.o., juni 2003
Projectplan voor een preventieve integrale aanpak van de problematiek van jongeren met een langdurig ziek familielid. De werkwijze sluit aan bij de Rotterdamse Jeugd Monitor. Klik hier voor meer informatie

 

Zorg voor jonge mantelzorgers, cursus voor medewerkers van Steunpunten Mantelzorg
Cursusboek - Door L.M. Tielen, M. Bool, Bunnik: Xzorg, 2003
Bijschrijving van een tweedaagse cursus over het opzetten van projecten en activiteiten voor de doelgroep jonge mantelzorgers. De cursus is bedoeld voor medewerkers van Steunpunten Mantelzorg. (45 pagina's met opdrachten, evaluatieformulier e.d.) Klik hier voor meer informatie

 

De redactie, projectaanpak voor lotgenotencontact tussen jonge mantelzorgers
- Door L.M. Tielen, 2003
Bunnik: Xzorg Klik hier voor meer informatie

 
Onzichtbaar en zo gewoon mogelijk, kinderen met een chronisch zieke ouder
Overig - Door Ticky Oltheten interviewt Lucia Tielen, FES magazine, jrg. 18, nr. 86, maart/april 2003
 
Verborgen zorgen. Kinderen die opgroeien met een chronisch zieke ouder. Kwalitatief onderzoek naar de beleving van ouders en kinderen in gezinnen waarvan één van de ouders chronisch ziek is in relatie tot de thuiszorg.
Onderzoeksrapport - Door Te Lintel Hekkert, M. (begeleiding L.M. Tielen), 2002
Utrecht: NIZW
 
“Hoe gaat het nou met jou?”Een handreiking bij projecten ‘jonge mantelzorgers’.
Werkboek - Door L.M. Tielen, 2002
Rotterdam: GGD Rotterdam e.o./Provincie Zuid-Holland
 
Hoe steun ik mijn kind?Als kinderen opgroeien met een langdurig zieke ouder
Brochure - Door Huizing, A., Tielen, L.M., 2002
Utrecht: NIZW
 
Aandacht voor kinderen van chronisch zieken: waar is de thuiszorg?
Hoofdstuk in handboek - Door Tielen, L.M. , Keesom, J., 2001
In: Handboek Thuiszorg, Maarssen: Elsevier, augustus 2001
 
Begeleiding van kinderen van chronisch zieken: Zorgen dat het kind nog kind kan zijn
Handboek - Door Tielen, L.M., Keesom, J.,, 2001
In: Handboek Zorgvernieuwing, Alphen aan den Rijn: Samson, augustus 2001
 
Kinderen van chronisch zieken: niet verheerlijken, wel erkennen
Artikel - Door Tielen, L.M., Keesom, J., Lützen, B., Duijnstee, M., 2000
Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg. 54, oktober 2000
 
Vroeg iemand maar eens hoe het met mij gaat
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijnstee, M., Keesom, J., 2000
Nursing, jrg. 7, nr. 10, oktober 2000
 
Jonge Mantelzorgers, kinderen van psychiatrische patiënten en chronisch zieken
Artikel - Door Tielen, L.M., Keesom, J., 1999
Preventie-Periodiek, jrg. 3, augustus 2000
 
Kinderen van chronisch zieken in de klas: “Bij mij thuis kunnen we niet spelen”
Hoofdstuk in handboek - Door Keesom, J., Tielen, L.M., 2000
In: Handboek Primair onderwijs en ouders, Alphen aan den Rijn: Samsom, augustus 2000
 
Verborgen zorgen, Opgroeien met een chronisch zieke vader of moeder
Brochure - Door Keesom, J., Tielen, L.M., 2000
Utrecht: LOT/NIZW, 2000
 
Hé, ik ben er ook nog…..voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met kinderen van chronisch zieken
Brochure - Door Keesom, J., Tielen, L.M. , 2000
Utrecht: LOT/NIZW, 2000
 
Zorgen(de) kinderen van chronisch zieke ouders
Artikel - Door L.M. Tielen, 1999
Bulletin Nationale Vereniging L.E. Patiënten NVLE, nr. 8, 1999
 
“Er was niemand die vroeg: ‘En hoe gaat het nou met jou?’”
Artikel - Door L.M. Tielen, 1999
In Beweging, maandblad van de Reumapatiëntenbond, jrg. 20, september 1999
Zieke ouders
In dialoog over ouderschap bij ziekte en zorg. Een gespreksmodel voor professionals in zorg en welzijn
Lucia Tielen en Deirdre Beneken genaamd Kolmer
Opgroeien in een gezin met ziekte en zorg verloopt niet hetzelfde als opgroeien in een gezin zonder ziekte en zorg. Ieder gezin is anders. Het ene gezin heeft meer behoefte aan ondersteuning dan het andere. Waar gezinnen met langdurige ziekte en zorg allemaal mee te maken krijgen zijn beroepskrachten die in mindere of meerdere mate betrokken zijn bij de zorgsituatie. De gezinsleden ontmoeten huisartsen, verpleegkundigen, sociaal werkers, pedagogen, zorgconsulenten, helpenden of verzorgenden. In die ontmoeting gebeurt er van alles.

Dit boek probeert een brug te slaan tussen de familiale en professionele wereld en introduceert een gespreksmodel over goed ouderschap bij ziekte en zorg. Het model vertrekt vanuit ‘de dialoog’ tussen ouders en professionals. In een dialoog gaat het om het voeren van een gesprek. Een echt gesprek met vrije gedachtewisselingen en zonder waardeoordelen. Via die weg kunnen er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet ontstaan. Een praktisch boek voor studenten en professionals in zorg en welzijn, met voorbeelden uit de praktijk, een lijst met do’s en don’ts in de communicatie met ouders, reflectievragen en opdrachten.

Drs. Lucia Tielen is sociaal pedagoog en ondernemer in de gezondheidssector. Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer is lector Mantelzorg aan de Haagse Hogeschool en opvoedingsfilosoof. Samen publiceerden zij eerder Perspectieven op goed ouderschap bij ziekte en zorg (Eburon, 2015), over uiteenlopende opvattingen van kinderen, ouders, beroepskrachten en overheden over wat goed ouderschap is.

Meer informatie en bestellen?
www.eburon.nl 17,50 euro
www.ginkgozorgprojecten.nl
www.mantelzorgdialoog.nl
 
Wat vertel ik mijn kinderen?
Artikel - Stephanie van den Berg. (maart 2017). Crohniek, jrg. 39, nr. 1, p. 17-19.
Interview met Lucia Tielen en Margreth Hoek over het praten met kinderen over de darmziekte van hun ouder. Met tips voor het verstrekken van informatie aan kinderen van verschillende leeftijd.
Het tijdschrift is een uitgave van de Chrohn en Colitus Ulcerosa Vereniging Nederland, CCUVN.
 
Hoe steun ik mijn kind?
Folder - Huizing, A. & L. Tielen. (aangepaste versie 2016). Hoe steun ik mijn kind? Als kinderen opgroeien met een langdurig zieke ouder. Utrecht: Ginkgo Zorgprojecten.
Oorspronkelijke uitgave uit 2002 door het NIZW. Download hier de folder.
 
Perspectieven op goed ouderschap bij ziekte en zorg
Boek - Tielen, L. & D. Beneken genaamd Kolmer. (2015). Perspectieven op goed ouderschap bij ziekte en zorg. Delft: Uitgeverij Eburon.
Wat is goed ouderschap in gezinnen waarin sprake is van ziekte en zorg? In dit boek worden opvattingen van kinderen, ouders, beroepskrachten en overheden over goed ouderschap, weergegeven.
 
Zorg voor de mantelzorg
Rapport - Visser-Meily, A. & C. van Heugten. (juli 2004). Zorg voor mantelzorg. Den Haag: Nederlandse Hartstichting.
Richtlijnen en aanbevelingen ter ondersteuning van mantelzorgers van CVA-patiënten die in een revalidatiecentrum verblijven. Er is een aparte richtlijn (2.12, p. 47 - 51) voor jonge kinderen. Dit hoofdstuk is mede geschreven door Lucia Tielen van Ginkgo Zorgprojecten. Klik hier voor meer informatie.
 
Er zijn! Over de rol en mogelijkheden van beroepskrachten in de thuissituatie van gezinnen met een chronisch zieke
Lezing - L.M. Tielen (2003)
Lezing op 24 november 2003 te Hoogeveen in het kader van het project Jongeren zorgen van ICARE en steunpunten mantelzorg Drenthe. Klik hier voor meer informatie.
 
Verborgen zorgen. Kinderen die opgroeien met een chronisch zieke ouder
Onderzoeksrapport - Lintel Hekkert, M. te. (2002). Verborgen zorgen. Kinderen die opgroeien met een chronisch zieke ouder. Kwalitatief onderzoek naar de beleving van ouders en kinderen in gezinnen waarvan één van de ouders chronisch ziek is in relatie tot de thuiszorg. Utrecht: NIZW.
Begeleiding: L.M. Tielen, projectleider Jonge mantelzorgers NIZW.
 
Ouder zijn met een chronisch zieke partner
Artikel - Keesom, J. & L. Tielen. (2000). Ouder zijn met een chronisch zieke partner.
Mantelzorger, partner en moeder. In: Nieuwsbrief Thuis in Familiezorg, 2-2, p. 5-7.
 
Kinderen & Jongeren met chronische ziekten

Bundeling inbreng Ouderlijn
Rapport - Door L.M. Tielen, Project Passend Onderwijs, juni 2006
Bundeling van reacties van ouders en algemene en specifieke ouderorganisaties op de voorstellen van de minister van Onderwijs ten aanzien van de herijking van het funderend onderwijs. Klik hier voor meer informatie

 

Leren laveren; hoe bied je steun aan ouders van chronisch zieke kinderen?
Artikel - Door Marijke Kars en Lucia Tielen, G - vakblad over gezondheid en maatschappij, jrg. 4, nr 2, april / mei 2006, p. 28 - 29
Ouders van een kind met een chronische aandoening staan voor de opgave hun kind ondanks de ziekte een zo normaal mogelijk leven te laten leiden? Hulpverleners kunnen ouders daarbij tot steun zijn. Hoe doen ze dat? Tien tips. Artikel gebaseerd op het boek: Leren laveren, Marijke Kars, Mia Duijnstee en Mieke Grypdonck, Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2005

 

Leren laveren: het begeleiden van ouders van kinderen met een chronische ziekte: een handreiking voor verpleegkundigen
Boek - Door Marijke Kars, Mia Duijnstee en Mieke Grijpdonck, Elsevier gezondheidszorg 2005
De bijlage 'Handreiking bij de verkenning van de zorgsituatie' is ontwikkeld door Lucia Tielen van Ginkgo Zorgprojecten. Klik hier voor meer informatie

 

Zorgen voor een gewoon leven
Artikel - Door L.M. Tielen en I. van Duijneveldt, Kind en ziekenhuis, themanummer ICT en zieke kinderen, jrg. 28, nr. 1, januari 2005, p. 5-9

 
Kinderen met een chronische ziekte en hun ouders: gewoon kunnen zijn, doen en leven
Artikel - Door F. Brandsma, Huisarts & Wetenschap, jrg. 46, nr. 7, juni 2003, p. 410-411
Interview met Lucia Tielen over de begeleiding van ouders van kinderen met chronische aandoeningen door de huisarts.
 

Mearten is Mearten. In gesprek over dyslexie, diploma's en geluk
Artikel - Door L.M. Tielen, In: Balans balang, jrg. 16, no. 2, februari 2003, p. 26-27 Klik hier voor meer informatie

 

Ouderwerkgroep Dyslexie en ADHD draagt bij aan verbetering van onderwijs
Artikel - Door L.M. Tielen, In: Balans balang, jrg. 16, nr. 5, mei 2003, p. 26-28 Klik hier voor meer informatie

 
ff contact :-) :-) ICT voor kinderen en jongeren met een chronische of langdurige ziekte
Boek - Door Tielen, L.M., Rietbergen, M. & I. van Duijneveldt (red.), 2003
Utrecht: VSB Fonds
 
ICT en kinderen met chronische ziekten. Een studie naar de bijdrage van ICT-voorzieningen aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met chronische ziekten.
Onderzoeksrapport - Door L.M. Tielen, 2003
Utrecht: VSB Fonds
 
Er zijn voor de ouders: ondersteuning van ouders van chronisch zieke kinderen
Hoofdstuk in handboek - Door Balledux, M.M., Tielen, L.M., Kars, M.C., 2001
In: Handboek Thuiszorg, Maarssen: Elsevier, oktober 2001
 
Gegronde wensen
Eindrapport - Door L.M. Tielen, 1999
Eindverslag van het project Begeleiding van ouders van chronisch zieke kinderen Utrecht: NIZW 1999
 
De casus Margreet Damhuis, moeder van een kind met eczeem
Werk/cursusboek - Door Hoenen, J.A.H.J., Tielen, L.M, 1999
Voor opleiding en nascholing van huisartsen Utrecht: NIZW, 1999
 
Evaluatie van de training In gesprek met ouders en kind
Evaluatieverslag - Door Tielen, L.M., Balledux, M.M., Elskamp, van der C.J.M., 1999
Utrecht: NIZW, 1999
 
Verpleegkundigen en begeleiding van ouders van een kind met een chronische aandoening, modules voor de opleiding
Werk/cursusboek voor opleidingen - Door Nieuwenhuijzen, A., Tielen, L.M.,, 1999
Utrecht: NIZW, 1999
 
Richtlijnen voor de begeleiding van ouders van chronisch zieke kinderen
Onderzoeksrapport - Door Elskamp, van der C.J.M., Tielen, L.M., Tjadens, F.L.J., Balledux, M.M., 1998
Verslag van een consensusonderzoek Utrecht: NIZW, augustus1998
 
Richtlijnen voor ouderbegeleiding; spiegeltje, spiegeltje aan de wand….
Artikel - Door Tjadens, F., Tielen, L., 1998
In: Kind en ziekenhuis, Vereniging Kind en ziekenhuis, jrg. 21, nr. 4, december 1998
 
Even tijd voor mezelf! Verpleegkundigen kunnen hun behoefte aanrespijthulp signaleren en bespreekbaar maken
Artikel - Door Tielen, L.M., Pas van der, F., 1998
TVZ, nr. 11, 1998
 
De begeleiding van ouders van kinderen met diabetes op de polikliniek
Werk/cursusboek - Door Jong, C., Tielen, L.M. , 1998
Utrecht: NIZW, 1998
 
Marokkaanse ouders en hun kind met astma en eczeem
Werk/cursusboek - Door Tielen, L.M., 1998
Utrecht: NIZW,1998
 
Gouden Tips van ouders voor ouders van een kind met een chronische aandoening
Brochure - Door L.M. Tielen, 1998
Utrecht: NIZW, 1998
 
Leren leven met een chronisch ziek kind
Folder - Door L.M. Tielen, 1997
Folder van het project Begeleiding van ouders van chronisch zieke kinderen Utrecht: NIZW, 1997
 
De huisarts als coach van ouders van chronisch zieke kinderen
Artikel - Door Tielen, L.M., Balledux, M.M., Elskamp, L. van der , 1997
De huisarts, jrg. 8, nr. 11, november 1997
 
Waarover praten zij (niet)?
Werk/cursusboek - Door Elskamp, van L., Tielen, L.M., Balledux, M.M., 1997
De psychosociale problematiek van ouders van chronisch zieke kinderen Utrecht: NIZW 1997
Jeugdzorg
Greep op werkdruk; Regulering en beheersing van de werkdruk binnen de Toegang tot de Jeugdzorg en de Jeugdreclassering, Rapport oktober 2006 - juni 2007
Rapport – Door Lucia Tielen, FCB, juni 2007
Rapportage van het project Greep op werkdruk. Beschrijving van de werkwijze en ervaringen, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de pilots binnen de Toegang tot de Jeugdzorg en de Jeugdreclassering. Meer informatie bij Lucia Tielen, projectleider in opdracht van FCB, Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken.
 
Werken aan professionalisering in de jeugdzorg; Een verkenning
Studie – Lucia Tielen, FCB, Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken, augustus 2007
Een studie over de stand van zaken betreffende de professionalisering in de jeugdzorg in opdracht van de stuurgroep van FCB. Tevens een advies over projecten op dit terrein die zinvol zijn om te ontwikkelen.
Het rapport is eind oktober 2007 te downloaden vanaf de website www.fcbwjk.nl
 

Greep op werkdruk. Regulering en beheersing van de werkdruk binnen de Toegang tot de Jeugdzorg en de Jeugdreclassering
Rapport - Door L..M. Tielen, in opdracht van FCB, juni 2007
Rapport oktober 2006 - juni 2006 met beschrijving van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
Klik hier voor meer informatie

 

Jongeren met een langdurig ziek familielid
Projectverslag - Door L.M. Tielen, in opdracht van GGD Rotterdam e.o., juli 2006
Verslag van het project Jongeren met een langdurig ziek familielid, waarin de ontwikkeling en implementatie van een systematische preventieve aanpak binnen de jeugdmonitor Rotterdam.
Klik hier voor meer informatie

Patiëntvoorlichting & gezondheidszorg

Adviestraject 'Visie op de informatie- en adviesfunctie van de SPD Nieuwe Stijl'. Notitie met leer- en aandachtspunten in opdracht van de Somma - Door L.M. Tielen, Utrecht, 2003
Notitie met leer- en aandachtspunten naar aanleiding van het adviestraject bij de SPD Gelderse Poort (eerste helft 2003). Klik hier voor meer informatie

 

Visie op de Informatiefunctie SPD Gelderse Poort
Rapport - Door R. van Odenhoven & L.M. Tielen, 2 september 2003
Klik hier voor meer informatie

 
Van A tot Z (van alvleesklier tot zelfcontrole)
Werk/cursusboek - Door Duijn, J.C.M., Tielen, L.M. (red.), 1997
Vraagbaak voor de praktijkassistente over diabetes mellitus type ll Novo Nordisk, 11 juni 1997
 
Consensusonderzoek Bij- en nascholing praktijkassistenten
Onderzoeksrapport - Door L.M. Tielen, 1996
Utrecht: STEP, 1996
 
Patiëntenvoorlichting; een theorie- en praktijkboek voor doktersassistenten.
Studieboek - Door Tielen, L.M., Holleman, J., 1996
Houten/Diegem: BSL Van Loghum, 1996 p. 146
 
WDA in oprichting: suggesties voor het opzetten van een Werkgroep Deskundigheidsbevordering Assistenten
Werk/cursusboek - Door Dieleman, M., Tielen, L.M. , 1993
Utrecht: Stichting O&O, 1993, 30 p
 
Maar ik heb het al zo druk!: de werkdruk van praktijkassistenten nader bekeken
Artikel - Door L.M. Tielen, 1993
De Huisarts, jrg. 4, nr. 6, juni 1993, p.18-21
 
Het cervixuitstrijkje: assistenten zijn enthousiast over nieuwe taak
Artikel - Door Linssen, R., Tielen, L.M., Schoenmaker, A., 1993
NVDA-nieuws, jrg. 20, nr. 5, mei/juni 1993, p 4-5
 
Assistenten zetten eigen nascholingswerk op
Artikel - Door Tielen, L.M., Baane, C., 1993
De Huisarts, jrg. 4, nr. 3, maart 1993, p 20-21 en 23
 
Een kapitale meid: investeren in uw praktijkassistente
Artikel - Door Tielen, L.M., Baane, C., 1993
Huisartsen College Noord-Nederland, jrg. 3, nr. 1, januari/februari 1993, p 11-12
 
Tijdmanagement in de huisartsenpraktijk
Werk/cursusboek - Door Jonge, R. de, Tielen, L.M., 1992
Voorburg/Utrecht: Stichting O&O, 1992, 56 p
 
Leren delegeren: onderwijsprogramma voor de beroepsopleiding tot huisarts
Werk/cursusboek - Door L.M. Tielen, 1992
Utrecht: Stichting O&O, 1992, 32 p
 
Leren delegeren: werkschrift voor huisartsen in opleiding
Werk/cursusboek - Door L.M. Tielen, 1992
Utrecht: Stichting O&O, 1992, 33 p
 
Voorlichten, je doet het zo: lesboek patiëntenvoorlichting voor doktersassistenten
Werk/cursusboek - Door Feller, E., m.m.v. Baane, C. en Tielen, L.M., 1992
Utrecht/Assen: Stichting O&O/Van Gorcum, Uitgeverij voor gezondheidsbevordering, 1992, 94 p
 
Welke bijscholing willen assistenten?
Artikel - Door L.M. Tielen, 1992
NVDA-nieuws, jrg. 20, nr. 2, november/december 1992, p 15 en 18
 
De praktijkassistente anno 1992
Artikel - Door L.M. Tielen, 1992
NVDA-nieuws, jrg. 19, nr. 6, juli/augustus 1992, p 5-6
 
Cervixuitstrijkjes: nieuwe taak voor de praktijkassistente
Brochure - Door Tielen, L.M., Verheggen, M., Schoenmaker A., 1992
Praktijkmanagement, jrg. 8, nr.4, april 1992, p. 11-21
 
Uitstrijkjes: nieuwe taak voor de assistente
Artikel - Door Tielen, L.M., Verheggen, M., Schoenmaker A, 1992
Praktijkmanagement; jrg. 8, nr. 2, februari 1992, p. 9-10
 
Huisarts en assistente: team met toekomst
Artikel - Door L.M. Tielen, 1991
Praktijkmanagement, jrg. 7, nr. 8, augustus 1991, p 8-12
 
Naar een nieuwe taakverdeling tussen huisarts en praktijkassistente bij de zorg voor type ll-diabeten: handleiding voor de cursus
Cursus/werkboek - Door L.M. Tielen, 1991
Utrecht: Stichting O&O, 1991, 29 p
 
Voorlichting in de wachtruimte
Cursus/werkboek - Door Schoenmaker, A., Tielen, L.M., Jansen, B.W.M., 1991
Utrecht/Assen: Stichting O&O/Van Gorcum, 1991 37 p
 
Werk maken van Diabetes type II
Werk/cursusboek - Door Tielen, L.M, Duijn J.C.M, 1991
Naar een nieuwe taakverdeling tussen huisarts en praktijkassistenten Utrecht: Stichting O&O
 
Assistenten willen meer, assistenten kunnen meer: artikelen over de taakverdeling tussen huisarts en praktijkassistente
Artikel - Door Duijn, J.C.M., Tielen, L.M, 1991
Utrecht: Stichting O&O, 1991, 59 p
 
Werk maken van diabetes type II: naar een nieuwe taakverdeling tussen huisarts en praktijkassistente
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn, J.C.M., 1991
Utrecht: Stichting O&O, 1991, p.55
 
Delegeren: een kunde, een kunst: de overdracht van taken aan de praktijkassistente
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn, J.C.M., 1991
De Huisarts Special, nr. 11, november 1991, p. 30-31
 
Een recept om taken te verdelen
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn, J.C.M., 1991
Praktijkmanagement, jrg. 7, nr. 9, september 1991, p. 18-22
 
Waar een wil is. Is een weg? Belemmeringen bij het delegeren van taken in de huisartsenpraktijk
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn, J.C.M., Kroon de, A., 1991
De Huisarts, jrg. 2, nr. 7/8, juli/augustus 1991, p. 18-21
 
Huisarts en assistente: van tandem tot team. De kwaliteit van delegeren in de huisartsenpraktijk
Artikel - Door Duijn, J.C.M., Tielen, L.M., 1991
Kwaliteit in de eerstelijnszorg; jrg. 3, nr. 2, juni 1991, p. 7-9+13
 
Huisarts en assistente: van tandem tot team. De kwaliteit van delegeren in de huisartsenpraktijk
Artikel - Door Duijn, J.C.M., Tielen, L.M., 1991
Over het realiseren van plannen Praktijkmanagement, jrg. 7, nr. 2, februari 1991, p 9-11
 
Verandering van taakverdeling
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn, J.C.M., 1991
Over het realiseren van plannen Praktijkmanagement, jrg. 7, nr. 2, februari 1991, p 9-11
 
Patiëntenvoorlichting in het consult: een cursus voor huisartsen
Werk/cursusboek - Door Hoenen, J.A.H.J., Tielen, L.M., 1990
Utrecht: Stichting O&O, 55 p
 
Trek de huisarts aan zijn jasje: hoe praktijkassistenten goede patiëntenvoorlichting in de huisartsenpraktijk kunnen stimuleren
Artikel - Door L.M. Tielen, 1990
Thuis in verandering: vijf jaar Stichting O&O in de eerstelijnszorg Utrecht: Stichting O&O, 1990, p 43-58
 
Het delegeren van taken in de huisartsenpraktijk: De pioniers aan het woord
Artikel - Door L.M. Tielen, 1990
Thuis in verandering: vijf jaar Stichting O&O in de eerstelijnszorg Utrecht: Stichting O&O, 1990 p. 119-132
 
Mondelinge voorlichting: suggesties voor de praktijkassistenten
Werk/cursusboek - Door Tielen, L.M., Hoenen J.A.H.J., Willink A.E., 1990
Praktijkassistente en patiëntenvoorlichting Rijswijk: Uitgeverij voor Gezondheidsbevordering Utrecht, Stichting O&O 1988
 
Mondelinge voorlichting: suggesties voor de praktijkassistente over het voeren van voorlichtingsgesprekken
Werk/cursusboek - Door Tielen L.M, Hoenen J.A.H.J, 1990
Assen: Van Gorcum / Uitgeverij voor gezondheidsbevordering, p 76 p
 
Taakverdeling bij diabeteszorg: Schriftelijke werkafspraken verdienen zichzelf terug
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn. J.C.M., 1990
Praktijkmanagement, jrg. 6, nr. 10, oktober 1990, p 11-13
 
Diabetes begeleiding door de assistente
Artikel - Door Tielen, L., Duijn, J.C.M., 1990
NVDA-nieuws, jrg. 18, nr. 1, september 1990, p 28-29
 
Praktijkverpleegkundige of doktersassistente
Artikel - Door Tielen, L., Duijn, J.C.M., 1990
De Huisarts, jrg. 1, nr. 7, juli/augustus 1990, p.24
 
Assistenten nemen het voortouw: Diabetesbegeleiding in gezondheidscentrum De Spil
Artikel - Door Duijn, J.C.M., Tielen, L.M., 1990
Praktijkmanagement, jrg. 6, nr. 8, augustus.1990, pag. 12-15
 
Het starten met een wrattenspreekuur: een antwoord op veel gestelde vragen
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn, J.C.M., 1990
NVDA-nieuws, jrg. 17, nr. 5, mei 1990, p 11-13
 
Nieuwe opzet diabeteszorg: juiste inzet praktijkassistentie onontbeerlijk
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn, J.C.M., 1990
Praktijkmanagement; jrg. 6, nr. 4, april 1990, p.29-31
 
Wrattenbehandeling: een taak voor de praktijkassistente
Artikel - Door Tielen, L.M., Duijn, J.C.M., 1990
Praktijkmanagement; jrg. 6, nr. 2, februari 1990, p.28-30
 
Patiëntenvoorlichting in de opleidingen voor doktersassistente: studie naar de innovatieve-inhoud van patiëntenvoorlichting bij opleidingen van doktersassistente
Werk/cursusboek - Door Lotens-Janse, A.M. , (begeleiding: Tielen, L.M., Coonen, H.W.A.M.), 1989
Utrecht: Stichting O&O, 112 p
 
Hoe kunnen huisartsen leren hun voorlichting te verbeteren? Patiëntenvoorlichting in de eerste lijn / onder red. van M. Cuisinier
Artikel - Door Tielen, L.M, Hoenen, J.A.H.J, 1989
Den Haag: Care, uitgeverij voor gezondheidsbevordering, p 82-91
 
Het maken van een patiëntenkrant, een handleiding voor de redactieleden
Werk/cursusboek - Door Breuker, K.H., Hoenen, J.A.H.J., Tielen, L.M., 1989
Rijswijk, uitgeverij voor gezondheidsbevordering, 63 p
 
Het inrichten van een patiëntenbibliotheek
- Door Tielen, L.M, Hoenen, J.A.H.J., Bokhoven, R.F.M., 1989
Den Haag: Care, Uitgeverij voor gezondheidsbevordering, 63 p
 
Patiëntenvoorlichting in het consult: een cursus voor huisartsen
Werk/cursusboek - Door Hoenen, J.A.H.J., Tielen, L.M, Willink A.E., 1989
Utrecht: Stichting O&O, 1989, 141 p.
 
Taakverdeling: een grotere rol voor de praktijkassistente
Artikel - Door Duijn, J.C.M, Tielen, L.M., 1989
Praktijkmanagement, jrg. 5, nr. 12, december 1989, p .23-25
 
De gezondheidsmarkt: huisarts geeft patiënten zicht in zijn praktijkvoering
Artikel - Door L.M. Tielen, 1989
Praktijkmanagement, jrg. 5, nr. 9, september 1989, p 10-12
 
Patiëntenvoorlichting in de opleidingen van praktijkassistenten
Verslag - Door Duijn, J.C.M., Tielen, L.M. , 1989
Verslag van studiedag 5 april 1989 te Utrecht Utrecht: Stichting O&O, 44 p
 
Patiëntenvoorlichting in de opleidingen van praktijkassistenten
voordracht - Door L.M. Tielen, 1989
Studiedag Patiëntenvoorlichting van Stichting O&O 5 april 1989
 
Patiëntenvoorlichting in de huisartsenpraktijk Eindrapport
Rapport - Door Tielen, L.M., Hoenen, J.A.H.J., Willink, A.E., 1989
Utrecht: Stichting O&O, maart 1989, 67p
 
Voorlichting in de wachtkamer: goed bekeken
Artikel - Door Jansen, B., Tielen, L.M., 1989
NVDA-nieuws, jrg. 16, nr. 3, januari 1989, p 18 en 21
 
Mondelinge voorlichting, Suggesties voor praktijkassistenten voor mondelinge voorlichting aan patiënten
Werk/cursusboek - Door Tielen, L.M., Hoenen, J.A.H.J., 1988
Rijswijk: Uitgeverij voor gezondheidsbevordering
 
1001 ideeën voor patiëntenvoorlichting in de huisartsenpraktijk
Cursusmateriaal - Door Tielen, L.M., Hoenen, J.A.H.J., 1988
Studiedag, zaterdag 19 november 1988: Voorlichting in de praktijk Utrecht: Stichting O&O, 1988, 20 p
 
Werkboek deskundigheidsbevordering van praktijkassistenten Patiëntenvoorlichting in de huisartsenpraktijk’
Werk/cursusboek - Door Tielen, L.M., Hoenen, J.A.H.J., Willink, A.E., 1988
Utrecht: Stichting O&O, 200 p
 
Patiëntenvoorlichting stap voor stap
Werk/cursusboek - Door Hoenen, J.A.H.J., Tielen, L.M., Willink, A.E., 1988
Suggesties voor de huisarts voor de aanpak van patiëntenvoorlichting in het consult Rijswijk: Uitgeverij voor gezondheidsbevordering, 86p
 
Artikelen over: Praktijkassistenten en patiëntenvoorlichting
Artikelenbundel - Door Hoenen, J.A.H.J., Tielen, L.M., Willink, A.E., 1988
Utrecht, Stichting O&O, 17 p
 
Zo werkt u met … patiëntenvoorlichtingsfolders
Werkboek - Door Holleman, H.C.A., Tielen L.M., Hoenen J.A.H.J., 1988
Rijswijk: Uitgeverij voor gezondheidsbevordering, 54p
 
Voorlichting in de wachtruimte: kleine verandering, groot effect
Artikel - Door Jansen, B., Tielen, L.M. , 1988
NVDA-nieuws, jrg. 16, nr. 2, november 1988, p 15-17
 
Een tipje van de sluier: overzicht van de werkzaamheden van praktijkassistenten
Artikel - Door L.M. Tielen, 1988
NVDA-nieuws, jrg. 16, nr: 1, september 1988 , p 18-21
 
Patiëntenvoorlichting: praktijkassistenten aan het werk
Artikel - Door Kolker, L., Tielen, L.M., 1987
Praktijkmanagement; jrg. 4, nr. 9, september 1988, p 31-33
 
Patiëntenvoorlichting in de huisartsenpraktijk: tweede voortgangsrapport
Rapport - Door Tielen, L.M, Hoenen, J.A.H.J., Willink, A.E., 1987
Utrecht: Stichting O&O, september 1987, 99 p
 
Hoe leren huisartsen hun aanpak van de voorlichting te verbeteren?
Werkboek - Door Tielen, L.M., Hoenen, J.A.H.J., 1987
Utrecht: Stichting O&O, 35 p Symposium; ‘Patiëntenvoorlichting in de eerste lijn’
 
De huisarts en voorlichting aan patiënten met lage rugklachten
Werkboek - Door L.M. Tielen, Hoenen, J.A.H.J., 1987
Utrecht: Stichting O&O, 32 p Symposium;‘Patiëntenvoorlichting in de eerste lijn’, juni 1987, 32p
 
Samenwerken in de eerste lijn bij mensen met spanningsklachten
Verslag - Door L.M. Tielen, 1986
Verslag van de themamiddag te Utrecht, 5 februari 1986 Utrecht: Provinciaal Platform Samenwerking Eerste Lijn, 30 p

Ginkgo bestanden

Hier kunt u verschillende bestanden downloaden welke Ginkgo zorgprojecten voor u beschikbaar heeft gesteld.