Ginkgo Zorgprojecten
 
Orderportefeuille Ginkgo Zorgprojecten 2005


Nieuwe opdrachten

De Rudolphstichting
Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de verschillende deelprojecten van Broers en zussen in de spotlights!:

 • nieuwsbrief
 • website
 • uitwisselingsbijeenkomsten.
 
Kenniscentrum Inclusief Onderwijs
Begeleiding Open Space-bijeenkomst op 8 juni 2005 over inclusief onderwijs.
 

Conferentie Max Laadvermogen
Uitvoerende coördinatie van de conferentie Max Laadvermogen op 7 februari 2006:

 • sluiten samenwerkingsovereenkomsten met deelnemende organisaties en afhandeling financiële zaken
 • sluiten contracten met locatie CineMec te Ede, Wiesman congresorganisatie over inschrijvingen, komiek Henry Kalb e.a.
 • begeleiding initiatiefgroep
 • coördinatie publiciteit
 • inhoudelijke aansturing van gehele programma
 • uitnodiging staatssecretaris Ross en andere gasten
 • organisatie diverse onderdelen als markt en videoboodschappen
 • rapportage over en evaluatie van de conferentie.
 

LOT, Vereniging van Mantelzorgers
Uitvoerende coördinatie van het project Mijn zorg! Over kinderen die zorgen van LOT, CG-Raad en Steunpunt Mantelzorg Almere:

 • inrichting project met projectgroep, klankbordgroep en meeleesgroepen
 • planning en kostenbewaking
 • productiebegeleiding 3 publicaties
 • ontwikkelen implementatieplan en uitvoering plan
 • rapportages en evaluatie.
 
Icare, Mantelzorgondersteuning
Manuscript voor een informatieblad voor beroepskrachten in onderwijs, zorg en welzijn over jonge kinderen die thuis zorgen voor een familielid met ernstige beperkingen.
 
De Rudolphstichting
Voorzitterschap van een redactievergadering over de inhoud en vorm van een folder voor jonge mantelzorgers.
 
LOT, Vereniging van Mantelzorgers
Manuscript voor een boek voor ouders over het bieden van steun aan kinderen met een langdurig ziek of gehandicapt familielid. Manuscript wordt geschreven samen met Nel Kleverlaan. Het boek dat de titel Jong en (on)bezorgd heeft gekregen maakt deel uit van de serie publicaties in het kader van het project Mijn zorg! Over kinderen die zorgen (zie hierboven).
 

Steunpunt Mantelzorg Almere
Diverse werkzaamheden in het kader van het project Zorgen doe je samen!:

 • (mede) organisatie van de presentatie op 16 november van de leskoffer Zorro, zorg rondom ons
 • bijeenkomst met medewerkers van de GGD Flevoland over kinderen die opgroeien met een langdurig ziek familielid
 • mede ontwikkelen van een implementatieplan.
 
Kinderopvang Irene / HBO-opleiding De Horst (vrijwillig)
Begeleiding drie studenten die een project en onderzoek doen naar ouderparticipatie.
 

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
Manuscript van een boek over kinderen en partners van CVA-getroffenen. Boek zal in samenwerking met de CVA-Vereniging Samen Verder worden gemaakt:

 • begeleiding redactiebijeenkomsten
 • schrijven manuscript in samenwerking met Jolanda Keesom.


Lopende werkzaamheden
Steunpunt Mantelzorg Almere
Pilot op twee basisscholen in Almere: test en evaluatie van een onderwijsprogramma voor de bovenbouw van het basisonderwijs over zorgen, steun vragen en steun geven en omgaan met anders zijn als gevolg van ziekte, handicap of verslaving.
 

GGD Rotterdam e.o.
Diverse werkzaamheden als adviseur en ontwikkelaar van het project Jongeren met een langdurig ziek familielid, onder meer:

 • adviseren van de coördinerende projectgroep, diverse werkgroepen en uitvoerend projectleider
 • verder ontwikkelen richtlijn voor gesprek voor verpleegkundigen
 • begeleiding instructiebijeenkomsten voor verpleegkundigen, interventiemedewerkers en consulenten Steunpunten Mantelzorg
 • advisering over diverse onderzoeksinstrumenten en -rapportages
 • schrijven van implementatieplan en zoeken van financiers.
 

Kinderopvang Irene (vrijwillig)

 • Deelname aan algemeen bestuur
 • PR-plan en deels uitvoering plan.
 

Xzorg, vereniging van steunpunten mantelzorg en vrijwillige thuishulp
Tijdens uitwisselingsbijeenkomsten Jonge mantelzorgers:

 • presentatie van project Mijn zorg! Over kinderen die zorgen
 • presentatie van conferentie Max Laadvermogen

Werkzaamheden afgerond in 2004
Divisie Verplegingswetenschappen, Universiteit van Utrecht
Inhoudelijke bijdrage aan het boek Leren laveren, het begeleiden van ouders van kinderen met een chronische ziekte: een handreiking voor verpleegkundigen, van Marijke Kars, Mia Duijnstee en Mieke Grypdonck (Elsevier gezondheidszorg, 2005). Zie bijlage III en IV.


Publicaties
Zorro, zorg rondom ons, leskoffer voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Lucia Tielen, Almere/Bunnik/Utrecht: Steunpunt Mantelzorg Almere, LOT, Vereniging van Mantelzorgers, Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland, 2005
 
Zorgen delen kan zorgen schelen. Kees Opmeer (redactie: Alice van Laar, Annemieke de Vries, Jorinde Klungers en Lucia Tielen). Maakt onder meer deel uit van de leskoffer Zorro, zorg rondom ons (Lucia Tielen, SMA, LOT, CG-Raad, 2005)
 
Zorro-bordspel. Lucia Tielen idee en tekst, Anne Lammers en Gianni Castellana ontwerp en vormgeving. Maakt deel uit van de leskoffer Zorro, zorg rondom ons (Lucia Tielen, SMA, LOT, CG-Raad, 2005)
 
Kinderen die zorgen. Infoblad voor beroepskrachten in onderwijs, zorg en welzijn. Lucia Tielen, Alice van Laar, Annemieke de Vries. Maakt onder meer deel uit van de leskoffer Zorro, zorg rondom ons (Lucia Tielen, SMA, LOT, CG-Raad, 2005)
 
Hallo, ik ben er ook nog! Anneke van de Kieft, Psoriasis, jrg. 26, no. 3, juni 2005, p. 28 - 29. Interview met Lucia Tielen.
 
Sociale kaart 'Jongeren met een langdurig ziek of gehandicapt familielid. Lucia Tielen, november 2005. Maakt deel uit van de leskoffer Zorro, zorg rondom ons (Lucia Tielen, SMA, LOT, CG-Raad, 2005)