Ginkgo Zorgprojecten
 
Orderportefeuille Ginkgo Zorgprojecten 2006


Lopende opdrachten

Conferentie Max Laadvermogen
Uitvoerende coördinatie van de conferentie Max Laadvermogen op 7 februari 2006:

 • praktische organisatie van de conferentie;
 • inleidingen tijdens conferentie;
 • manifest en persbericht;
 • website met verslag (www.max.ginkgozorgprojecten.nl);
 • evaluatie deelnemers;
 • evaluatie initiatiefgroep;
 • financiële afhandeling;
 • schriftelijke verantwoording aan participanten.
 

De Rudolphstichting

 • Tussentijdse evaluatie (mei) en eindevaluatie (november) van de verschillende deelprojecten van Broers en zussen in de spotlights!: nieuwsbrief, website en uitwisselingsbijeenkomsten.
 • Advies over vervolg van het project.
 

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde De Hoogstraat en De Nederlandse CVA-Vereniging 'Samen Verder'
Publicatie Het sinaasappelstadium voorbij; vier portretten over leven met een partner of ouder na een CVA (Jolanda Keesom en Lucia Tielen 2006).

 

Mezzo (voorheen LOT, Vereniging van Mantelzorgers)
Uitvoerende coördinatie van het project Mijn zorg! Over kinderen die zorgen van LOT, CG-Raad en Steunpunt Mantelzorg Almere:

 • publicatie Jong en (on)bezorgd (Nel Kleverlaan en Lucia Tielen 2006);
 • uitvoering plan voor verdere implementatie;
 • verzorging van klankbordgroep- en projectgroepbijeenkomsten;
 • evaluatie;
 • eindrapportage.
 

Steunpunt Mantelzorg Almere
Diverse werkzaamheden in het kader van het project Zorgen doe je samen!:

 • voorbereiding implementatie;
 • ondersteuning bij gegevensverzameling;
 • rapportage.
 

GGD Rotterdam e.o.
Diverse werkzaamheden als adviseur, ontwikkelaar en uitvoerend coördinator van het project Jongeren met een langdurig ziek familielid, onder meer:

 • verzorgen van coördinerende projectgroepbijeenkomsten;
 • verder ontwikkelen richtlijn voor gesprek voor verpleegkundigen en sociale kaart;
 • advisering over diverse onderzoeksrapportages;
 • opstellen pr- en beleidsplan voor verdere implementatie;
 • organisatie expertmeeting 12 december;
 • schrijven eindrapport van het project;
 • schrijven verschillende artikelen en berichten voor publiciteit;
 • verzorgen interne evaluatie.


Nieuwe werkzaamheden

IVA Onderzoek en beleid

 • Participatie in de werkgroep Protocol Aandacht en steun voor jonge kinderen van CVA-patiënten in het revalidatiecentrum (ontwikkelen protocol, uittesten protocol en invoering protocol binnen revalidatiecentra).
 • Actieve inbreng (presentatie) tijdens instructiebijeenkomst met medewerkers van enkele revalidatiecentra die het protocol uittesten.
 

Uitvoeringsorganisatie Passend Onderwijs
Ondersteuning van categorale en algemene ouderorganisaties in zorg en onderwijs bij het uitwerkingstraject Passend Onderwijs (zie www.passendonderwijs.nl):

 • inventarisatie van voorbeelden van initiatieven waar ouders actief bij betrokken zijn, gericht op de verbetering van de zorgstructuren voor kinderen met extra zorgbehoeften in het basis- en voortgezet onderwijs;
 • bundeling en presentatie van de inbreng van ouderorganisaties in de diverse werkgroepen die bij het uitwerkingstraject zijn betrokken;
 • organisatie van vier verschillende bijeenkomsten met ouders/vertegenwoordigers van ouderorganisaties;
 • bijdrage aan website in de vorm van korte berichten, verslagen van bijeenkomsten en afhandeling van e-mailvragen.
 

FCB, dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken

 • Ontwikkelen projectplan Greep op werkdruk: plan voor de implementatie van een systematiek voor beheersing van de werkdruk binnen de Toegang tot de Jeugdzorg en de Jeugdreclassering.
 • Verzorgen van de intake van de zes pilots (afdelingen van bureaus jeugdzorg).


Publicaties en websites

Conferentie Max Laadvermogen

 • www.max.ginkgozorgprojecten.nl met o.a. manifest en verslag van de conferentie Max Laadvermogen op 7 februari 2006 (i.s.m. Jolanda Keesom)
 • Artikelen over de conferentie in: NRC, Algemeen Dagblad, Nederlands Dagblad en De Telegraaf
 • Interview in de televisie-uitzending van TeleacNOT Bij ons thuis op 23 januari
 • 2006
 • Interview in:
  - WMO niet voldoende voor jonge mantelzorgers. Dick Duynhoven in Diagonaal, jrg 21, nr 3, maart 2006, p. 5
  - Onbegrip voor kinderen; pleidooi voor bemoeizorg jonge mantelzorgers. Carolien Stam in Zorg + Welzijn magazine, jrg 12, nr 3, maart 2006, p. 30-31
  - WMO geen oplossing voor jonge mantelzorger. Bram Peeters in Psy, 31 maart 2006, nr 4, p. 19
 
Jong en (on)bezorgd. Nel Kleverlaan en Lucia Tielen, Bunnik/Utrecht: Mezzo, CG-Raad, 2006
 

Leren laveren: Hoe bied je steun aan ouders van chronisch zieke kinderen? Marijke Kars en Lucia Tielen, in: G, vakblad over gezondheid en maatschappij, jrg 4, nr 2, april/mei 2006, p. 28-29

 
Mama is áltijd stil. Elly Welgraven in: Groter groeien, nr 6, juni 2006, p. 40-45 (interview met Lucia Tielen)
 
Het sinaasappelstadium voorbij; vier portretten over leven met een partner of ouder na een CVA. Jolanda Keesom en Lucia Tielen, Utrecht/Bilthoven: Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde De Hoogstraat en De Nederlandse CVA-Vereniging 'Samen Verder', 2006
 
Jongeren met een langdurig ziek familielid, projectverslag. Lucia Tielen, Rotterdam: GGD Rotterdam e.o., 2006
 
Richtlijn eerste preventief psychosociaal gesprek (PPG) met jongeren met een langdurig ziek familielid (notitie en richtlijn). Lucia Tielen, Rotterdam: GGD Rotterdam e.o., 2006
 
Sociale kaart Jongeren met een langdurig ziek familielid, 2006. Lucia Tielen, Rotterdam: GGD Rotterdam e.o., september 2006
 
Eindverslag project Mijn zorg! Over kinderen die zorgen. Lucia Tielen, Bunnik/Utrecht: Mezzo en Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland i.s.m. Stichting Mantelzorg Almere, 2006