Ginkgo Zorgprojecten
 
Orderportefeuille Ginkgo Zorgprojecten 2007


Lopende opdrachten

GGD Rotterdam Rijnmond
Als uitvoerend coördinator van het project Jongeren met een langdurig ziek familielid afrondende werkzaamheden:

 • actualiseren materialen, zoals sociale kaart en gespreksrichtlijn jeugdverpleegkundigen
 • evaluatie met projectgroep
 • overleg met ZonMw over mogelijkheden tot vervolgonderzoek
 • eindrapportage
 • artikelen in tijdschriften
 • presentatie van de resultaten van het project aan jeugdverpleegkundigen
 

Mezzo

 • Evaluatie leskoffer Zorro
 • Materiaal voor de digitale nieuwsbrief Zorro, behorend bij de leskoffer Zorro, zorg rondom ons
 • handreiking Werken met de leskoffer Zorro
 • Workshop voor consulenten steunpunt mantelzorg over werken met de leskoffer Zorro
 

FCB, Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken
Als projectleider Greep op werkdruk fase 1, implementatie van een systematiek voor beheersing van de werkdruk binnen de Toegang tot de Jeugdzorg en de Jeugdreclassering:

 • uitvoering van pilots bij bureaus jeugdzorg
 • ontwikkelen instrumenten, zoals vragenlijst Greep op werkdruk
 • projectrapportages
 • enkele aanvullende opdrachten voor de bureaus jeugdzorg Utrecht en Noord-Brabant


Nieuwe opdrachten

Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid
Diverse werkzaamheden ter ondersteuning van het project Hoor de Maxen en de Maxima's:

 • coördinatie publicitaire uitingen rondom de theatervoorstelling Iedereen heeft een rugzak (krant, uitnodiging, manifest, programma, vastleggen van de voorstelling op dvd)
 • ondersteuning repetities van de voorstelling
 • beschrijving methode Wat zit er in jouw rugzak?
 • coördinatie uitgave methode Wat zit er in jouw rugzak?
 • ontwikkelen lesbrief Max ij ook? voor leerkrachten groep 7/8 van het basisonderwijs
 

Provincie Noord-Brabant
Voorbereiding en voorzitterschap van een bijeenkomst voor werkers binnen de jeugdzorg, als bouwstenen voor het provinciale jeugdbeleid

 

FCB, Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken
Als projectleider Greep op werkdruk fase II:

 • projectvoorstel fase II
 • voorbereiding en uitvoering van een bijeenkomst op 10 oktober over beheersing van de werkdruk en normstelling
 • ontwikkelen van een handleiding voor het maken van afspraken over werkdruk, bestaande uit een brochure en diverse internetpagina's
 

AJN, vereniging van jeugdartsen
Lezing Naar een systematische preventieve aanpak van de problematiek van jongeren met een langdurig ziek familielid, 19 november

 

GG&GD Utrecht
Projectleider van een project gericht op de ontwikkeling en invoering van een systematische preventieve aanpak van steun en zorg voor jongeren met een langdurig ziek familielid:

 • deelname Wmo-bijeenkomst jonge mantelzorgers
 • coördinatie factsheet
 • interviews met verschillende organisaties die preventieve steun en zorg verlenen
 • opstellen 'agenda preventieve aanpak' en verzorgen expertmeeting


Publicaties

Aandacht en steun voor jonge kinderen van CVA-patienten in het revalidatiecentrum, Katrien Luijkx, Anne Visser, Lucia Tielen,IVA, maart 2007

 

Inhoudelijke evaluatie leskoffer Zorro en brochure Jong en (on)bezorgd. Lucia Tielen, Mezzo, maart 2007

 

Greep op werkdruk. Regulering en beheersing van de werkdruk binnen de Toegang tot de Jeugdzorg en de Jeugdreclassering. L.M. Tielen, Utrecht: FCB, juni 2007

 

Greep op werkdruk; Regulering en beheersing van de werkdruk binnen de Toegang tot de Jeugdzorg en de Jeugdreclassering, Rapport oktober 2006 - juni 2007. Lucia Tielen, Utrecht: FCB, juni 2007

 

Werken aan professionalisering in de jeugdzorg; Een verkenning. Lucia Tielen, Utrecht: FCB, augustus 2007

 

Wat zit er in jouw rugzak? Een vraaggerichte methode voor het werken met jonge mantelzorgers. Lucia Tielen, Chris van Faassen en Henry Kalb, Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid, september 2007

 

Meer aandacht voor de kinderen. Lucia Tielen, Anne Visser-Meily en Katrien Luijck, Revalidatie Magazine, jrg 13, nr 3, september 2007, p. 18 - 19