Ginkgo Zorgprojecten
 
Orderportefeuille Ginkgo Zorgprojecten 2009


Uitgevoerde opdrachten

GG&GD Utrecht
Uitvoering van de projecten in kader van Agenda Max Laadvermogen:


Preventieve familiegesprekken
 • Organisatie 3 daagse training en terugkombijeenkomst
 • Evaluatie van training
 • Bijeenkomst met managers over evaluatie van de training en invoering van de preventieve familiegesprekken in het aanbod van de eigen organisatie
 • Eindrapportage van het project met advies aan de GG&GD over verdere implementatie van de methode familiezorg in het Utrechtse

Steun voor jonge mantelzorgers op school
 • Twee presentaties over omvang en aard van de problematiek van dreigend overbelaste jongeren tijdens de bijeenkomsten van het platform zorgcoördinatoren vmbo en van havo/vwo
 • Begeleiding leerlingen van het ROC Asa afdeling Juridisch bij het maken van een voorlichtingsbijeenkomst over jonge mantelzorgers
 • Workshop ‘Wat doen we met onze overbelaste jongeren op school?’ voor een groep van 19 mentoren van het ROC (i.s.m. M. Eitjes van Indigo Preventie)
 • Een voorstel voor een lessenserie voor leerlingen van de afdeling Zorg en welzijn van het ROC Asa (i.s.m. L. de Laat van Alleato)
 • Een presentatie ‘Overbelaste leerlingen op het Vader Rijn College’ voor alle 50 mentoren van het Vader Rijn College, een vmbo-school
 • Schriftelijke informatie voor mentoren over de zorgroute op de scholen en tips voor het omgaan met overbelaste jongeren op school, bedoeld voor intranet, zowel voor ROC Asa als voor het Vader Rijn College; tekst voor boekje over zorgleerlingen voor mentoren
 

Radar Advies
In kader van project VIP&Co, een project gericht op coaching van jonge mantelzorgers door vrijwilligers (project van de GG&GD Utrecht, uitgevoerd door Stichting Stade i.s.m. Radar Advies):

 • advies over opzet project VIP&Co
 • voorstel opzet evaluatie van het project
 • aanpassing van de opzet en inhoud van de bestaande Radar-training voor vrijwillige coaches aan de problematiek van jonge mantelzorgers; herschrijven reader
 

Mezzo en AJN
In kader van project Landelijk werkkader 'Opgroeien met zorg' (visie, strategie een activiteiten voor preventieve steun aan jeugdigen die opgroeien in gezinnen met een langdurig ziek, gehandicapt of verslaafd familielid, bedoeld voor organisaties als GGD Nederland, GGZ Nederland, Trimbos-instituut, Mezzo en AJN, NJi):

 • startnotitie met visie op preventieve steun en hulp voor kinderen die opgroeien met zorg
 • interviews met verschillende landelijke beroepsorganisaties en verenigingen over huidig en gewenst beleid
 • voorbereiden diverse bijeenkomsten met contactpersonen van landelijke beroepsorganisaties en verenigingen over visie, strategie en uitvoering van beleid gericht op de problematiek van kinderen die opgroeien met zorg
 • werkschema ‘opgroeien met zorg’ voor landelijke beroepsorganisaties en verenigingen (wat zijn gewenste en haalbare actiepunten ter verbetering?)
 • samenvatting eindrapportage Landelijk werkkader ‘Opgroeien met zorg’
 • advies over inbreng vanuit Mezzo op concept verwijsindex risico’s jeugdigen (VIR)
 

Bureau Heleen van Deur / GG&GD Utrecht
Vooronderzoek naar de aanpak van overlast en verslavingsproblemen in de wijk Ondiep:

 • studie van documenten, onderzoeken en literatuur
 • interviews met diverse contactpersonen van organisaties (verslavingszorg, politie, welzijnswerk e.d.) in Ondiep


Vrijwilligerswerk

Expertisegroep Doorbraak in de publieke sector
Begeleiding Doorbraak-project bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam:

 • adviseur van team jeugdbescherming Hoofddorp
 • adviseur bij projectleidervergadering
 • (samen met anderen) voorbereiding en uitvoering van de start-, midden-, en eindconferentie
 

Presentatie Waar wachten we eigenlijk op? voor Trias Jeugdhulp
In samenwerking met Cax Hoekzema Organisatieanalyse en Projectmanagement en Initi8 een presentatie over de wachtlijstproblematiek (onderzoek naar de wachtlijsten en het maken van scenarioanalyses) en het doorvoeren van vernieuwingen in de dienstverlening van de zorg aan jeugdigen met behulp van de Doorbraakmethode.

 

Kinderopvang Irene
Bestuurslid Kinderopvang Irene, voor jonge kinderen met een handicap en ontwikkelingsachterstand:

 • bestuurlijke werkzaamheden
 • nieuwsbrief voorjaar 2009 en jubileumeditie najaar 2009
 

Expertbijeenkomst onderzoek UvA
Deelname aan expertbijeenkomst op 24 maart van het onderzoek naar gezinnen met een chronisch zieke ouder van de afdeling pedagogiek en onderwijskunde van de UvA.Publicaties

Artikel aangeboden aan TSG, Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: Jongeren die opgroeien met een langdurig ziek, gehandicapt of verslaafd familielid: reden tot zorg, A.E.M. van den Einde-Bus, J.E.J. Goldschmeding, L.M. Tielen, F.G. de Waart, P.M. van de Looij-Jansen

 

Passende preventieve steun voor jonge mantelzorgers, Lucia Tielen, Elize Lam en Jolanda Keesom

 

Sociale kaart ‘Jongeren met een langdurig ziek familielid’, Lucia Tielen

 

Nieuwsbrief Kinderopvang Irene, nummer 3, voorjaar 2009

 

Nieuwsbrief Kinderopvang Irene, jubileumnummer 4, najaar 2009Deelname aan conferenties, studiedagen en supervisie

‘Jeugd in onderzoek’ thema preventie, NJi i.o.v. programmaministerie Jeugd en gezin, 13 maart 2009

 

International Forum on Quality and Safety in Health Care, NHS Institute for Innovation and Improvement, 17 – 20 mei 2009 te Berlijn

 

Samenwerken voor de jeugd, programmaministerie Jeugd en gezin, 7 oktober 2009

 

Art 4 Care, Expertisecentrum familiezorg, 8 oktober 2009

 

Diverse bijeenkomsten Expertisegroep Doorbraak in de publieke sector

 

Zes coachingbijeenkomsten bij Mieke Vogelpoel coaching