Ginkgo Zorgprojecten
 
Orderportefeuille Ginkgo Zorgprojecten 2010
Lees hier de jaarbrief van 2010

  Uitgevoerde opdrachten
GG&GD Utrecht
 • Uitvoering van het project Steun voor jonge mantelzorgers op school.
 • De projectresultaten in de vorm van de publicatie: Aandacht voor jonge mantelzorgers. Een handreiking voor vo en mbo bij de begeleiding van overbelaste leerlingen.
 • Plan voor verspreiding en implementatie voorjaar 2011.
 
G&GD Utrecht
I.s.m. Bureau Heleen van Deur. Onderzoek Meer welzijn in de wijk Ondiep en enkele adviesgesprekken n.a.v. de onderzoeksrapportage.
 
Bureau Heleen van Deur
Assistent-begeleider beleidsdag team jeugdzorgorganisatie.
 
Universiteit van Tilburg (Tranzo) / Expertisecentrum familiezorg
 • Onderzoek naar de implementatie van de methode familiezorg binnen gemeenten, zorgorganisaties en opleidingen.
 • Verslag in de vorm van een publicatie (in druk).
 
Expertbijeenkomst onderzoek UvA
Presentatie Implementatie risicosignaleringsinstrument tijdens expertbijeenkomst van het onderzoek naar gezinnen met een chronisch zieke ouder van de afdeling pedagogiek en onderwijskunde van de UvA, 21 september.
 
Samenwerkingsverband VO-schoolbesturen
Begeleiding van een bijeenkomst met leden van het samenwerkingsverband over samenwerking bij de aanpak van schooluitval.
 
Mytylschool Roosendaal
 • Advies over een bijeenkomst ‘Broers en zussen’ voor het team.
 • Plan voor de ontwikkeling van een contextuele benadering van leerlingen (Oog voor het gezin).
 
ViiA
 • I.s.m. Annemarie van Iren (Van Iren Consultancy). Begeleiding van twee trainingsbijeenkomsten Signaleren voor samenwerkende professionals in IJburg.
 • Ontwikkelen van een protocol professioneel Signaleren in een wijk zonder grenzen.
 
PRIMO nh
Lezing en workshop Conferentie Aandacht voor jonge mantelzorgers op school, 22 september.
 
NSPOH Beroepsopleiding
Begeleiding leerwerkgroep Het Zorgteam, ochtendprogramma Jeugdigen met een probleemouder, 5 november.
 
Stichting Rondom Mantelzorg
Vanaf 1 december: interim-directeurschap van het steunpunt mantelzorg van vijf randgemeenten Den Haag.
 


  Vrijwilligerswerk
Kinderopvang Irene
Bestuurslid Kinderopvang Irene, voor jonge kinderen met een handicap en ontwikkelingsachterstand:
 • bestuurlijke werkzaamheden;
 • nieuwsbrieven 2010.
 


  Publicaties
A.E.M. van den Einde-Bus, J.E.J. Goldschmeding, L.M. Tielen, F.G. de Waart, P.M. van de Looij-Jansen. (2010). Jongeren die opgroeien met een langdurig ziek, gehandicapt of verslaafd familielid: reden tot zorg. In: TSG, Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, jrg 88, nr 2, p. 79-88.
 
Lucia Tielen, Elize Lam en Jolanda Keesom. (2010). Passende preventieve steun voor jonge mantelzorgers. Utrecht: Ginkgo Zorgprojecten.
 
Lucia Tielen. (2010). Sociale kaart ‘Jongeren met een langdurig ziek familielid’. Utrecht: Ginkgo Zorgprojecten.
 
Lucia Tielen. (in druk 2010). Methode familiezorg op de driesprong van theorie, beleid en praktijk. Expertisecentrum Familiezorg, Provincie Noord-Brabant en Tranzo, Academische Werkplaats Ouderenbeleid en Familiezorg, Tilburg: Universiteit van Tilburg/Expertisecentrum Familiezorg.
 
Mezzo/AJN (2010). Opgroeien met zorg. Werkwijzer voor het herkennen, erkennen en helpen van jonge mantelzorgers. Bunnik: Mezzo. Gebaseerd op de notitie: Lucia Tielen i.o.v. Mezzo/AJN. (oktober 2009). Opgroeien met zorg. Bouwstenen voor een landelijk werkkader.
 
Heleen van Deur en Lucia Tielen. (2010). Meer welzijn in de wijk Ondiep, onderzoeksverslag met advies. Amsterdam: Bureau Heleen van Deur (i.o.v. GG&GD Utrecht).
 
Lucia Tielen, Saskia van Schaik. (in druk 2010). Aandacht voor jonge mantelzorgers. Een handreiking voor vo en mbo bij de begeleiding van overbelaste leerlingen. Utrecht: GG&GD Utrecht.
 
www.doorbraakgroep.nl
 
www.overbelastejongeren.nl
 


  Deelname aan conferenties, studiedagen en supervisie
‘Jeugd in onderzoek’, thema Diversiteit in de zorg, NJi i.o.v. programmaministerie Jeugd en gezin, 12 maart 2010
 
Minisymposium Monitoren en signaleren van psychosociale problemen bij de jeugd, n.a.v. promotie van Petra van de Looij-Jansen, 1 april 2010
 
Trainingsbijeenkomst NLP, Robin Stevens.
 
Trainingsbijeenkomst Lean, Lean Consultancy Group.
 
Netwerkbijeenkomst Werken met risicojongeren.
 
Diverse bijeenkomsten Expertisegroep Doorbraak (www.doorbraakgroep.nl).