Ginkgo Zorgprojecten
 
Orderportefeuille Ginkgo Zorgprojecten 2011

  Uitgevoerde opdrachten
Pharos en GG&GD Utrecht
Implementatie Handreiking voor vo en mbo bij de begeleiding van overbelaste leerlingen Aandacht voor jonge mantelzorgers. Opzet training leerlingbegeleiders / deelnemersbegeleiders i.s.m. Orthoconsult; uitvoering workshop ROC Asa; opzet onderzoek effect implementatie.
 
Van der Loo, beleidsadvies, fondsenwerving & projectmanagement
Advies inzake project Heeft u ook kinderen?
 
Stichting Rondom Mantelzorg
Interim directeur-bestuurder van een steunpunt mantelzorg / vrijwilligersinzet in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer.
Alle voorkomende werkzaamheden van interimmanagement. Zie www.rondommantelzorg.nl en onder actueel, april 2012.
 
Artikel i.s.m. SCP
In voorbereiding artikel in TSG over kenmerken en aantallen kinderen en jongeren met langdurig ziek familielid.