Ginkgo Zorgprojecten
 

Wat is Ginkgo Zorgprojecten voor organisatie?

Ginkgo Zorgprojecten is een project- en onderzoeksbureau in de gezondheidszorg en de opvoedingssector met speciale expertise op het gebied van de ondersteuning van gezinnen met een chronisch ziek of gehandicapt familielid en de organisatie van de zorg aan deze groep kwetsbare mensen.

Klik hier door als u meer wilt weten over:

Ginkgo Zorgprojecten is een initiatief van Lucia Tielen. Klik voor een kort CV en een overzicht van de publicaties, ingedeeld naar de verschillende werkgebieden. Klik hier als u contact wilt opnemen.

Kenmerkende werkwijze
Ginkgo Zorgprojecten treedt op als een intermediair tussen de doelgroep(en) en organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij deze gezinnen, bijvoorbeeld omdat ze de belangen vertegenwoordigen en/of direct of indirect steun- of hulpverlenen. Ginkgo Zorgprojecten is gespecialiseerd in het 'vertalen' van wensen en behoeften van mensen met een chronische ziekte en handicap en hun naasten in visie, beleid en werkprocessen van organisaties, en visa versa. Oftewel: het komen tot een juiste aansluiting van visie, beleid en een aanbod van steun en hulp op de wensen en behoeften van de doelgroep(en). Ginkgo Zorgprojecten heeft een project- en/of onderzoeksmatige aanpak. Projectmatig werken betekent voor Ginkgo Zorgprojecten het planmatig en creatief werken aan een vooraf vastgesteld doel. Kenmerkend daarbij is de nauwe samenwerking en dialoog met de opdrachtgever én met de doelgroep(en) van de opdrachtgever.

Methoden van werken
Ginkgo Zorgprojecten maakt - afhankelijk van het doel van de opdracht - gebruik van verschillende werkmethoden. Doorgaans wordt gestart met een oriëntatie op de problematiek door literatuurstudie, gesprekken met (vertegenwoordigers van) de doelgroep(en) en met raadpleging van intermediairs. De resultaten worden vastgelegd en als een spiegel gebruikt. Dit gebeurt in bijvoorbeeld de vorm van portretten - schriftelijk, in beeld (foto's, video) of persoonlijk -, discussiestellingen of notities. In de vorm van bijvoorbeeld een debat of een werkconferentie, waarbij de opdrachtgever en de doelgroep vertegenwoordigd zijn, vindt visie- en werkontwikkeling plaats. Zo heeft Ginkgo Zorgprojecten ruime ervaring met de Open space-methode en het toepassen van de Korte Oplossingsgerichte Aanpak. Verschillende panelmethodes worden toegepast om consensus te bereiken. Concepten van bijvoorbeeld handreikingen of brochures worden altijd door vertegenwoordigers van de doelgroep van commentaar voorzien.

Kracht van Ginkgo Zorgprojecten
Ginkgo Zorgprojecten is in staat gebleken om vernieuwingen in organisaties tot stand te brengen door aansluiting te vinden bij het goede van wat er al aanwezig is in een werkveld en bij de wens en de motivatie van de betrokkenen om hun werk te verbeteren in het licht van de doelstelling. Op een positieve wijze confronteert Ginkgo Zorgprojecten de opdrachtgever met de belevingswereld en de wensen en behoeften van de doelgroep(en). Het vermogen mensen te enthousiasmeren, actief netwerken, humor en relativeringsvermogen dragen bij aan een positief eindresultaat.

Problematiek van gezinnen met een chronisch ziek of gehandicapt familielid
Een chronische ziekte of handicap van een kind, een ouder of een andere naaste is zeer ingrijpend in het leven van alle betrokkenen. De zieke of gehandicapte zelf én alle naasten worden geconfronteerd met heftige emoties als verdriet, boosheid, angst en onzekerheid; pas na lange tijd kan er acceptatie en berusting ontstaan. De chronische ziekte/handicap maakt dat allen zich steeds weer moeten aanpassen aan de veranderende situatie: veranderingen die te maken hebben met de ziekte of handicap; veranderingen doordat de zieke of gehandicapte zelf zich ontwikkelt; en veranderingen in de gezinsomstandigheden. Bij het leren leven met de ziekte of handicap is adequate ondersteuning van de zieken of gehandicapten en hun directe naasten van groot belang. Speciale aandacht gaat uit naar de naasten die vanuit de relatie de extra, bovennormale zorg op zich nemen; zij worden mantelzorgers genoemd. Het gaat hier om emotionele, informatieve, praktische en adviserende steun en hulp. Het is de uitdaging aan organisaties in de zorg- en dienstverlening om steun en hulp te bieden die tegemoet komt aan de specifieke wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen en individuen.