Ginkgo Zorgprojecten
 
Ginkgo publicatie overzicht


Zieke ouders
In dialoog over ouderschap bij ziekte en zorg. Een gespreksmodel voor professionals in zorg en welzijn
Lucia Tielen en Deirdre Beneken genaamd Kolmer
Opgroeien in een gezin met ziekte en zorg verloopt niet hetzelfde als opgroeien in een gezin zonder ziekte en zorg. Ieder gezin is anders. Het ene gezin heeft meer behoefte aan ondersteuning dan het andere. Waar gezinnen met langdurige ziekte en zorg allemaal mee te maken krijgen zijn beroepskrachten die in mindere of meerdere mate betrokken zijn bij de zorgsituatie. De gezinsleden ontmoeten huisartsen, verpleegkundigen, sociaal werkers, pedagogen, zorgconsulenten, helpenden of verzorgenden. In die ontmoeting gebeurt er van alles.

Dit boek probeert een brug te slaan tussen de familiale en professionele wereld en introduceert een gespreksmodel over goed ouderschap bij ziekte en zorg. Het model vertrekt vanuit ‘de dialoog’ tussen ouders en professionals. In een dialoog gaat het om het voeren van een gesprek. Een echt gesprek met vrije gedachtewisselingen en zonder waardeoordelen. Via die weg kunnen er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet ontstaan. Een praktisch boek voor studenten en professionals in zorg en welzijn, met voorbeelden uit de praktijk, een lijst met do’s en don’ts in de communicatie met ouders, reflectievragen en opdrachten.

Drs. Lucia Tielen is sociaal pedagoog en ondernemer in de gezondheidssector. Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer is lector Mantelzorg aan de Haagse Hogeschool en opvoedingsfilosoof. Samen publiceerden zij eerder Perspectieven op goed ouderschap bij ziekte en zorg (Eburon, 2015), over uiteenlopende opvattingen van kinderen, ouders, beroepskrachten en overheden over wat goed ouderschap is.

Meer informatie en bestellen?
www.eburon.nl 17,50 euro
www.ginkgozorgprojecten.nl
www.mantelzorgdialoog.nl
 
Wat vertel ik mijn kinderen?
Artikel - Stephanie van den Berg. (maart 2017). Crohniek, jrg. 39, nr. 1, p. 17-19.
Interview met Lucia Tielen en Margreth Hoek over het praten met kinderen over de darmziekte van hun ouder. Met tips voor het verstrekken van informatie aan kinderen van verschillende leeftijd.
Het tijdschrift is een uitgave van de Chrohn en Colitus Ulcerosa Vereniging Nederland, CCUVN.
 
Hoe steun ik mijn kind?
Folder - Huizing, A. & L. Tielen. (aangepaste versie 2016). Hoe steun ik mijn kind? Als kinderen opgroeien met een langdurig zieke ouder. Utrecht: Ginkgo Zorgprojecten.
Oorspronkelijke uitgave uit 2002 door het NIZW. Download hier de folder.
 
Perspectieven op goed ouderschap bij ziekte en zorg
Boek - Tielen, L. & D. Beneken genaamd Kolmer. (2015). Perspectieven op goed ouderschap bij ziekte en zorg. Delft: Uitgeverij Eburon.
Wat is goed ouderschap in gezinnen waarin sprake is van ziekte en zorg? In dit boek worden opvattingen van kinderen, ouders, beroepskrachten en overheden over goed ouderschap, weergegeven.
 
Zorg voor de mantelzorg
Rapport - Visser-Meily, A. & C. van Heugten. (juli 2004). Zorg voor mantelzorg. Den Haag: Nederlandse Hartstichting.
Richtlijnen en aanbevelingen ter ondersteuning van mantelzorgers van CVA-patiënten die in een revalidatiecentrum verblijven. Er is een aparte richtlijn (2.12, p. 47 - 51) voor jonge kinderen. Dit hoofdstuk is mede geschreven door Lucia Tielen van Ginkgo Zorgprojecten. Klik hier voor meer informatie.
 
Er zijn! Over de rol en mogelijkheden van beroepskrachten in de thuissituatie van gezinnen met een chronisch zieke
Lezing - L.M. Tielen (2003)
Lezing op 24 november 2003 te Hoogeveen in het kader van het project Jongeren zorgen van ICARE en steunpunten mantelzorg Drenthe. Klik hier voor meer informatie.
 
Verborgen zorgen. Kinderen die opgroeien met een chronisch zieke ouder
Onderzoeksrapport - Lintel Hekkert, M. te. (2002). Verborgen zorgen. Kinderen die opgroeien met een chronisch zieke ouder. Kwalitatief onderzoek naar de beleving van ouders en kinderen in gezinnen waarvan één van de ouders chronisch ziek is in relatie tot de thuiszorg. Utrecht: NIZW.
Begeleiding: L.M. Tielen, projectleider Jonge mantelzorgers NIZW.
 
Ouder zijn met een chronisch zieke partner
Artikel - Keesom, J. & L. Tielen. (2000). Ouder zijn met een chronisch zieke partner.
Mantelzorger, partner en moeder. In: Nieuwsbrief Thuis in Familiezorg, 2-2, p. 5-7.