Ginkgo Zorgprojecten
 

Wat doet Ginkgo Zorgprojecten?
Ginkgo Zorgprojecten werkt op project- en onderzoeksbasis binnen de gehele zorg- en opvoedingssector.
Het bureau is gespecialiseerd op de volgende werkgebieden:

Kinderen die opgroeien in gezinnen met een chronisch zieke of gehandicapte (jonge mantelzorgers)

Ongeveer 10% van alle kinderen en jongeren groeien op in een gezin met een chronisch ziek of gehandicapt familielid, meestal een vader of moeder of een broer of zus. Sommige van deze groep kinderen voeren taken uit en hebben verantwoordelijkheden die niet passen bij hun normale ontwikkeling; zij worden ook wel jonge mantelzorgers genoemd. Deze kinderen lopen grote kans op het ontwikkelen van gedrags- of ontwikkelingsstoornissen.
Maar ook kinderen en jongeren die geen extra taken en verantwoordelijkheden hebben, lopen het risico dat ze problemen krijgen. Het opgroeien onder bijzondere gezinsomstandigheden brengt emoties met zich mee als angst, verdriet, wanhoop en onzekerheid, naast ook positieve emoties bijvoorbeeld bij hechte onderlinge relaties.
Zowel voor de kinderen en jongeren zelf als voor de ouders en anderen uit de directe sociale omgeving (bijvoorbeeld het schoolteam) is steun en hulp nodig. Steun en hulp aan deze speciale groepen staat echter nog in de kinderschoenen, zowel wat betreft methoden van steun en hulp als van de organisatie en implementatie daarvan.

Wat?
Lucia Tielen heeft in het verleden dit werkterrein op de agenda gezet en een start gemaakt met het ontwikkelen van werkmethoden en de daarbij behorende hulpmiddelen (zij deed dit voornamelijk vanuit haar functie als projectleider Jonge mantelzorgers bij het NIZW). Ginkgo Zorgprojecten kan behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een visie en beleid van (samenwerkende) organisaties, bij het ontwikkelen en implementeren van werkmethoden en bij het produceren van hulpmiddelen, zoals protocollen en richtlijnen, registratieformulieren en brochures. Ook kan Ginkgo Zorgprojecten programma's voor deskundigheidsbevordering 'op maat' ontwikkelen en uitvoeren, zowel voor opleidingen als voor organisaties.

Klik hier voor een overzicht van alle publicaties op dit werkterrein.